Kjøp av førstehjelpsutstyr

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Satser

Aktivering

Merverdiavgift

Det er fradrag for merverdiavgift ved kjøp av førstehjelpsutstyr i merverdiavgiftspliktig virksomhet jf. mval. § 8-1. Det er også fradrag for merverdiavgift hvis førstehjelpsutstyret blir kjøpt inn for videresalg, men da benyttes en annen kostnadskonto som konto 4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy avgiftssats.

Skatt

Anskaffelse av førstehjelpsutstyr og instrumenter aktiveres i saldogruppe d jf. sktl. § 14-40. For regnskapsmessig behandling, se aktiveringsreglene over.

Stikkord: førstehjelpspakke, førstehjelpsutstyr, førstehjelputstyr, erverv

Leie av førstehjelpsutstyr

Salg av førstehjelpsutstyr

Utleie av førstehjelpsutstyr