Kjøp av førstehjelpsutstyr

Leie av førstehjelpsutstyr

Salg av førstehjelpsutstyr

Utleie av førstehjelpsutstyr

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig
Kredit

Merverdiavgift

Utleie av førstehjelpsutstyr er merverdiavgiftsplikt omsetning jf. mval. § 3-1.

Skatt

Leieinntektene fra utleie av førstehjelpsutstyr føres mot konto 3611 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig. Ved forskuddsbetalt del av leasingavtalen, føres denne delen kredit konto 2900 Forskudd fra kunder, og periodiseres lineært over avtaleperioden til kredit konto 3900 Annen driftsrelatert inntekt.

Stikkord: førstehjelpsutstyr, leasing