Fri bolig i arbeidsforhold - Norge

Fri bolig i arbeidsforhold - Utlandet

Arbeidsgiveren refunderer arbeidstakerens husleie (privat utgift)

Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Reglene for verdsetting av bolig gjelder kun når arbeidsgiveren eier eller leier boligen som blir stilt til disposisjon for arbeidstaker.

Utenfor disse reglene faller derfor de tilfellene hvor det er arbeidstakeren som eier eller leier boligen. Når arbeidsgiveren for eksempel dekker husleie ved å refundere hele eller deler av en husleie som arbeidstakeren har betalt til tredjemann, anses ikke dette som en naturalytelse, og ytelsen skal derfor ikke verdsettes etter reglene som gjelder for naturalytelser. Arbeidsgiveren refunderer i dette tilfellet arbeidstakerens private utgift, og refusjonen skal da behandles som lønn med sitt bruttobeløp.

A-melding
Stikkord: ansatt, arbeidstager, leasing

Kjøp, oppføring og påkostning av fri bolig