PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fri bolig i arbeidsforhold - Utlandet

  Fri bolig

  • D6300 Leie lokale
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Fordel fri bolig ved arbeidsopphold i utlandet er som hovedregel skattepliktig se sktl. §§ 5-1 (1), 5-10 (a) og 5-12.

  Skattepliktig fordel av fri bolig i utlandet skal bare fastsettes når boligen:

  • har minst 30 kvadratmeter primærrom (P-rom)/boareal, og
  • har innlagt vann og avløp, og
  • disponeres av arbeidstakeren for et tidsrom som må forutsettes å få en varighet av minst ett år, og
  • arbeidstakeren har tilgang til boligen alle ukens dager.

  I boenhet der det bor mer enn en person, er kravet til P-rom satt til 30 kvadratmeter tillagt 20 kvadratmeter for hver ytterligere beboer i boenheten som er over 15 år.

  Refunderer arbeidsgiver arbeidstakers husleie behandles dette som lønn, se «Lønns-ABC 2014 -> Arbeidsgiveren refunderer arbeidstakerens husleie (privat utgift)».

  A-melding

  Fordel fri bolig ved arbeidsforhold i utlandet er som hovedregel skattepliktig og skal innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Bolig.

  Verdsettelse

  Skattepliktig fordel skal fastsettes til den laveste verdi av individuell verdsettelse, FSFIN § 5-12-31 og sjablonmessig verdsettelse, se FSFIN § 5-12-32.

  Individuell verdsettelse

  Ved individuell verdsettelse blir verdien av fri bolig fastsatt til arbeidsgivers kostnad til leie av boligen. Dersom arbeidsgiver i tillegg dekker kostnader til elektrisitet, brensel/oppvarming/kjøling og andre driftsutgifter (vann- og avløpsavgifter, forsikring mv.), skal disse kostnadene også inn i verdien av den frie boligen.

  Grunnlaget for beregningen av fordel fri bolig i utlandet vil være 90% av verdien over.

  Se FSFIN § 5-12-31 for mer informasjon om forholdsmessig verdsettelse privat bruk/representasjon og andre praktiske hensyn ved håndtering av fordelsbeskatningen.

  Sjablonmessig verdsettelse

  Ved sjablonmessig verdsettelse varierer skattepliktig fordel iht. antall rom boligen har. For bolig med ett eller to rom er månedlig beløp lik 1/12 av 1G mens for tre eller flere rom settes beløpet til 1/8 av 1G. Det er grunnbeløpet ved inntektsårets begynnelse som skal benyttes.

  For mer om fastsettelse av verdsettelse, se FSFIN § 5-12-32 og «Lønns-ABC 2014 -> Arbeidsgiveren stiller bolig helt eller delvis fritt til disposisjon i utlandet».

  Unntak

  • Har arbeidstakeren pendlerstatus skal arbeidstakeren ikke beskattes for fordel fri bolig i utlandet. Pendlerstatus krever en viss reisehyppighet til Norge. Men pendlere som får 10 % standardfradrag for utenlandske arbeidstakere må skatte av fordelen fri bolig gir.
  • Det skal ikke fastsettes noen skattepliktig fordel av fri bolig når boligen ikke anses som en selvstendig bolig etter FSFIN §§ 3-1-4 og 5-12-35.

  Skattemessige konsekvenser

  Arbeidsgivers kostnader til å yte fri bolig i arbeidsforhold er på lik linje som lønn en fradragsberettiget kostnad.

  Merverdiavgift

  Det foreligger ikke rett til fradrag for innkjøp/kostnader relatert til fri bolig, se mval. § 8-3 (1) d. Dette gjelder også for kostnader til anskaffelse av bolig og ivaretakelse av de gjøremål som oppstår i tilknytning til boligsituasjonen, da dette anses som et privat anliggende for den enkelte arbeidstaker. F.eks. kostnader til megler og administrative kostnader i forbindelse med boligen, se KMVA 6798 og «Merverdiavgiftshåndboken (13. utgave) 2017» § 8-3. Andre begrensninger i fradragsretten bokstav d og g.

  Stikkord:

  • firmaleilighet,
  • fri bolig,
  • fyringsutgifter,
  • hybel,
  • leilighet,
  • pendlerbolig,
  • utlandet,
  • varme,
  • elektrisitet,
  • strøm,
  • fyring,
  • arbeidsforhold,
  Fri bolig i arbeidsforhold - Utlandet
  331 1235 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan