Fri kost (naturalytelse)

Lønn
5230 Fri kost
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Satser

Fri kost og losji

Lønn

Når arbeidsgiver yter fri kost til den ansatte, er dette en naturalytelse og denne fordelen er i utgangspunktet skattepliktig, se sktl. § 5-1, jf. sktl. § 5-10 og 5-12. Det gjelder egne satser for verdsettelse av verdien av fri kost. Fordelen settes til den verdien som er fastsatt for beregning av forskuddstrekk etter sktbl. § 5-8, jf. sktbf. § 5-8-10. Disse satsene brukes kun når fri kost gis som en naturalytelse (ikke ved godtgjørelse eller refusjon). Ved beregningen skal det regnes med det antall dager som arbeidstakeren faktisk mottar ytelsene.

Satsene for fri kost som brukes for verdsettelse av naturalytelsen/fordelen, og som gir grunnlag for beregning av skattetrekk og arbeidsgiveravgift, fastsettes av Skattedirektoratet før inntektsårets begynnelse. Endelige satser fastsettes i takseringsreglene § 1-2-17 i november samme inntektsår.

Dersom den ansatte trekkes for verdien av kost og losji etter disse satsene eller i tariffavtale, skal skattetrekket og arbeidsgiveravgiften beregnes av brutto lønn (før avkorting), se sktbf. § 5-8-10 (3).

Verdien av fri kost skal være med i feriepengegrunnlaget, se ferieloven § 10 (1) d.

Angående bedriftskantiner, se temaet Bedriftskantine som rimelig velferdstiltak.

Unntak

  • Lønnsmottakere på tjenestereise med overnatting skattlegges ikke for kostbesparelse i hjemmet når kost dekkes etter regning eller ved administrativ forpleining, se FSFIN § 5-15-5 (5). Dette gjelder ikke under pendleropphold, dvs. at pendlere i slike tilfeller skattlegges for kostbesparelse.
  • Servering av mat (til interne og eksterne deltakerer) på møter/kurs når kostnadene til serveringen er rimelig sett i sammenheng med det aktuelle møtet/kurset. Se temaene om servering på interne møter og skattefri servering for ekstern deltaker.
  • Fri kost for arbeidstakere som har krav på fradrag for merutgifter til kost ved arbeidsopphold utenfor hjemmet, jf. skatteloven § 6-13, er ikke trekkpliktig, jf. sktbf. § 5-8-10 (5).
  • Fri kost til frivillige regnes ikke som skattepliktig inntekt, jf. FSFIN § 5-15-8. Dette vil for eksempel gjelde for personer som yter frivillig innsats på eldresenter, idrettsarrangement mv. Skattefriheten gjelder ikke for frivillige som også mottar annen skattepliktig godtgjørelse ved slik aktivitet.
  • Fri kost på sokkelinnretning er bare skattepliktig hvis arbeidstakeren har en samlet årlig personinntekt som overstiger beløpet satt i skatteloven § 5-15 (1) bokstav e nr. 1. Fri kost for sjøfolk om bord på skip er ikke skattepliktig. Se Skattefri kost på sokkelinnretning.
  • Tom. inntektsåret 2017 var tariffmessig hyretillegg for sjøfolk for egen kost opptil kr 16 500 per år skattefritt. Beløpet var fastsatt i skatteloven § 5-15 (1) bokstav e nr. 1. Se Skattefritt hyretillegg til sjøfolk for egen kost tom. inntektsåret 2017. Fom. inntektsåret 2018 er tariffmessig hyretillegg skattepliktig.

Innrapportering

Arbeidsgiver som yter fri kost for ansatte skal innrapportere fordelen på a-meldingen som Kost og losji.

Stikkord: fordel fri lunsj, fri kost, fritt kost, lunsj ansatt, mat ansatt, pendler, lunch, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, frynsegode

Fritt losji (naturalytelse)