Fri kost (naturalytelse)

Fritt losji (naturalytelse)

Lønn
5235 Fri losji
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Satser

Fri kost og losji

Lønn

Gjelder når arbeidsgiver yter fritt losji (ett eller delt rom). Fordelen er som hovedregel skattepliktig. Dersom det er snakk om fritt losji på tjenestereiser/yrkesreiser er dette ikke skattepliktig for den ansatte, se temaet om skattefrie utgiftsrefusjoner. Fritt losji for sjøfolk om bord på skip og ansatte på sokkelinnretning er skattefri etter skatteloven § 5-15 (1) bokstav e nr. 1, se temaet om skattefritt losji for sjøfolk og sokkelarbeidere.
For pendlere vil man i praksis ikke skattlegge verdien av fri bolig/fritt losji dersom den ansatte ville hatt krav på fradrag for slik kostnad.

Her kan du lese mer om pendlere, og om eksempelvis regler vedrørende kokemuligheter i pendlerboligen.

Satser fastsatt av Skattedirektoratet, se satsene for fri kost og losji, eller i tariff skal brukes. Dersom den ansatte trekkes for verdien av losji etter disse satsene eller i tariffavtale, skal skattetrekket og arbeidsgiveravgiften beregnes av brutto lønn (før avkorting), se sktbf. § 5-8-10 (3).

For regler dersom man bor i mer enn ett rom, se temaet om fri bolig.

Innrapportering

Arbeidsgiver som yter fritt losji (ett eller delt rom) skal innrapportere fordelen på a-meldingen som Kost og losji.

Stikkord: fri losji, fritt losji, pendler, frynsegode