Skatt

Merverdiavgift

Det skal ifølge mval § 5-2 beregnes merverdiavgift med redusert sats ved omsetning, uttak og innførsel av næringsmidler. Det skal likevel beregnes merverdiavgift med alminnelig sats for næringsmidler som omsettes som del av en serveringstjeneste.

Som næringsmiddel anses enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker. I henhold til mva-forskriften § 5-2-1 første ledd anses varer som næringsmidler dersom de har en kvalitet som gjør at de er egnet til å konsumeres av mennesker og de omsettes til slikt konsum.

Frukt og bær som ikke kan anses som næringsmidler skal tillegges mva med høy sats. Dette gjelder for eksempel der hvor kvalitetskrav til næringsmidler ikke er oppfylt. Varer som ifølge matinformasjonsforskriften er lett bedervelige (medfører generell helsefare) og som omsettes etter dato for «siste forbruksdag», kan ikke omsettes med redusert sats. Se nærmere i merverdiavgiftshåndboken § 5-2 om omsetning av næringsmidler samt begrepet næringsmidler.

Det er fradragsrett for inngående mva på kjøp av frukt- og bærvekster for å produsere frukt og bær for salg, jf. mval. § 8-1.

Dyrking av frukt og bær anses som "hagebruk", og ifølge skatteforvaltningsforskriften § 8-3-7 skal det leveres mva-melding årlig.

Stikkord: lett bedervelige, næringsmiddel, næringsmidler, moms, mva

Regnskap