Skatt

Saldoavskrivning frem til 1. januar 2020:

Ifølge Skatte-ABC - Jordbruk - punkt 10.22 og sktl § 14-43 (3) skal nyplanting av frukt- og bærvekster i næring som har en antatt levetid på minimum tre år aktiveres, men kan ikke avskrives. Kostnaden kan først fradras når feltet ryddes. Kostnader ved vedlikeholdsplanting kan likevel fradragsføres direkte.

Saldoavskrivning fra og med 1. januar 2020:

En lovendring som trådte i kraft fra 1.1.2020 medfører at fruktfelt kan avskrives med 10 prosent, og bærfelt med 20 prosent. Bakgrunnen for endringen er at nyere driftsformer innebærer at det kan være rasjonelt at feltene ryddes og etableres på nytt raskere enn det som tidligere har vært vanlig. Det tilsier at kostnadene til planter og planting bør kunne avskrives.

Jordbruksfradrag:

Nettoinntekter fra sanking av bær kan tas med i grunnlaget for jordbruksfradrag dersom aktivitetene drives i tilknytning til jordbruks- eller hagebruksvirksomheten, jf. FSFIN § 8-1-11 bokstav a nr. 6. Se nærmere om jordbruksfradraget.

Frukttrær og lignende som er anskaffet til prydhage i tilknytning til bolig omfattes ikke av disse reglene. Dette skal føres som privat utgift.

Merverdiavgift

Regnskap