Garanti - og reklamasjonskostnader

Lovpålagt garantiansvar

Utvidet garantiansvar

Små foretak

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
2989 Avsetning for andre forpliktelser
Kredit
7550 Garantikostnad
Debet

Generelt

Små foretak jf. regnskapsloven § 1-6, kan velge å behandle separable og ikke-separable garanti- og serviceytelser på samme måte. Dette ved å avsette fremtidige garanti-/servicekostnader isteden for å inntektsføre de, se NRS 8.6.2.1.7.5 Service- og garantiytelser. Ved å bruke forenklingsregelen slipper små foretak å vurdere om garanti- og serviceytelsen er separabel eller ikke-separabel.

Eksempel:

Garantikostnad på kr 6 000 som går over tre år, avsettes ved transaksjonstidspunktet. Kostnaden reduseres igjennom garantitiden, og som vist i dette eksempelet med kr 2 000 årlig. På transaksjonstidspunktet inntektsføres varen og garantien sammen på vanlig måte.

Kontering

Skatt

Faktiske garanti- og reklamasjonskostnader som er pådratt i forbindelse med oppfyllelsen av garantien eller reklamasjonen, kan fradragsføres i virksomheten. Avsetning til fremtidige garanti- og reklamasjonskostnader er ikke fradragsberettiget, se sktl. § 14-2 andre ledd. Det er uten betydning om avsetningen er ført som inntektsreduksjon eller kostnadsført.

Avsetninger til garanti- og reklamasjonskostnader vedrørende varer og tjenester som er levert ved inntektsårets utgang kan fradras formuen som gjeld under forutsetning av at avsetningen ikke overstiger sannsynlige kostnader.

Se mer om garanti- og reklamasjonskostnader i Skatte-ABC.

Noter

For mer om noter for små foretak, se NRS 8.8.4 Fordringer, gjeld, garantiforpliktelser.

Stikkord: avsetning, garanti, garantiavsetning, periodisering, reklamasjoner, kmva, selskap, bedrift, kostand, omkostning, omsetning