Garanti - og reklamasjonskostnader

Lovpålagt garantiansvar

Utvidet garantiansvar

Konto
2160 Uopptjent inntekt
Debet
3500 Garanti
Kredit

Hvis garantiansvaret er en separabel ytelse som har en markedspris, anses inntekten som uopptjent og garantiavsetningen skal føres som salgsinntekt og ikke som driftskostnad. Denne inntekten skal periodiseres over perioden for innfrielse av garantiansvaret. Konteringen for dette er vist i eksempelet under.

Skillet mellom ikke-separabel og separabel garanti-/serviceansvar er beskrevet i NRS 13.7.7 Garanti og service i forbindelse med salg, første avsnitt.

Bokføring

En vare har en utsalgspris på kr 100 000 og en utvidet garanti er priset til kr 6 000. Varen og garantien vil få en totalpris på kr 106 000. Den utvidede garantiperioden strekker seg over tre år.

Selve salget av varen inntektsføres på transaksjonstidspunktet, og inntekten forbundet med garantien blir avsatt og periodisert over garantiperioden.

Kontering

I mange tilfeller inngår den utvidede garanti-/ serviceavtalen i salgsprisen, og i slike tilfeller er det viktig for selger å ha oversikt over hvor mye den ekstra garanti-/ serviceavtalen er verdt, slik at regnskapsperiodiseringen blir riktig. Ved salg av biler er det vanlig at selger inkluderer utvidede garantier i salgsprisen, uten at verdien videre blir spesifisert for kunden.

Stikkord: avsetning, garanti, garantiavsetninger, periodisering, reklamasjoner, kmva, fjernsyn, kostand, omkostning, omsetning

Små foretak