Gårdsveier mv.

Opparbeidelse/nyanlegg og vedlikehold av gårdsveier, gårdsplasser, broer mv knyttet til jordbruket.

Skatt

Den skattemessige behandlingen av kostnader er knyttet til veier o.l avhenger av bruken og omtales nærmere i Skatte-ABC - Driftsmiddel pkt. 10.69:

  • Opparbeidelse/nyanlegg av gårdsveier, gårdsplasser og parkeringsplasser skal aktiveres skattemessig, men kan ikke avskrives, selv om det brukes i inntektsgivende aktivitet i jord-/skogbruksvirksomheten.
  • Vedlikehold, brøyting mv. av vei og gårdsplasser som utelukkende brukes i forbindelse med inntektsgivende aktivitet er fullt ut fradragsberettiget når kostnaden er pådratt.
  • Vedlikehold, brøyting mv. av vei og gårdsplasser som utelukkende brukes til fritaksbehandlet våningshus, er ikke fradragsberettiget.
  • Vedlikehold, brøyting mv. av vei og gårdsplasser som brukes både i forbindelse med våningshus som brukes helt eller delvis av eieren, og inntektsgivende aktivitet, må fordeles skjønnsmessig. Normalt vil en 50/50 % fordeling kunne legges til grunn ifølge Skatte-ABC.
  • Broer og ferister kan avskrives selv om dette er en del av en ikke-avskrivbar gårdsvei. Det skal foretas tilbakeføring for eventuell privat bruk ifølge Skatte-ABC. Broen kan føres på saldogruppe h når den er anlagt hovedsakelig i forbindelse med jord-/skogbruksvirksomheten.
  • Asfaltdekke: I henhold til Skatte-ABC - Driftsmiddel pkt.16.1 skal førstegangsasfaltering av vei og parkeringsplasser, gårdsplasser mv aktiveres på saldogruppe h og avskrives når dette er anlagt hovedsakelig i forbindelse med jord-/skogbruksvirksomheten. Senere asfaltering behandles normalt som vedlikehold og er fradragsberettiget når kostnaden er pådratt.
  • Legging av oljegrus på gammel vei regnes normalt som vedlikehold.

Se Skatte-ABC - Driftsmiddel pkt 16.15 for fordeling av kostpris mellom bygning og tomt/omkringliggende anlegg.

Merverdiavgift

For opparbeidelse/anlegg og vedlikeholdskostnad for gårdsveier, gårdsplasser mv er det fradragsrett for merverdiavgift. jf. mval. § 8-1. Hvis veien også benyttes til fritakslignet bolighus og til innteksgivende virksomhet, skal kostnaden fordeles skjønnsmessig.jf, mval. § 8-2.

Se UTV 2013/232 pkt 9 om retten til å fradragsføre inngående merverdiavgift når for eksempel gårds- eller parkeringsplassen omfatter parkering av private biler. Skattedirektoratet konkluderer i denne uttalelsen med at avgiftssubjektet også kan fradragsføre inngående merverdiavgift for den del av parkeringsanlegget som omfatter parkering av egne tjenestebiler (herunder personkjøretøy), ansattes privatbiler og forretningsforbindelsers biler.

Utleide hus på eiendommen og veier til disse har normalt ikke fradragsrett for merverdiavgift.

Regnskap

Kostnader som aktiveres på balansekontoer i henhold til konteringseksemplene nedenfor skal også avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan over den utnyttbare levetiden, jfr rskl § 5-3 annet ledd.

Kostnader til opparbeidelse og nyanlegg

KontoKontonavnMva kodeD/K
1141Jord, veier1Debet
LeverandørkontoKredit

Vedlikehold, brøyting, gårdsplasser, legging av oljegrus, mv., ikke i tilknytning til fritaksbehandlet våningshus

KontoKontonavnMva kodeD/K
6651Vedlikehold av jord og veier1Debet
LeverandørkontoKredit

Vedlikehold, brøyting, gårdsplasser, legging av oljegrus mv., i tilknytning til fritaksbehandlet våningshus fordeles skjønnsmessig

KontoKontonavnMva kodeD/KKommentar
2069Private utgifter, diverse andre0DebetPrivat andel av vedlikehold i forbindelse med våningshus
6651Vedlikehold av jord og veier1DebetVedlikehold til bruk i inntektsgivende aktivitet
LeverandørkontoKredit

Broer

KontoKontonavnMva kodeD/K
1120Bygningsmessige anlegg (saldogruppe h)1Debet
LeverandørkontoKredit

Asfaltdekke - 1. gangs asfaltering

KontoKontonavnMva kodeD/K
1120Bygningsmessige anlegg (saldogruppe h)1Debet
LeverandørkontoKredit

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap