Gaver til frivillige organisasjoner o.l.

Gaver til forskning

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7420 Gave, fradragsberettiget
Debet

Det blir gitt fradrag for gaver til forskning der instituttet oppfyller vilkårene i sktl § 6-42.

Merverdiavgift

Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på tilskudd til forskning.

Skatt

Tilskudd til institutt som driver vitenskapelig forskning og/eller yrkesopplæring i samarbeid med staten er fradragsberettiget, se sktl. § 6-42 for ytterligere vilkår. Skatteetaten har lagt ut en liste over godkjente institusjoner som skattytere kan kreve fradrag for tilskudd til etter disse reglene.

Det er ingen begrensning for retten til skattemessig fradrag at skattyter må ha positiv alminnelig inntekt i året.

Bokføring

Når det ytes tilskudd, gaver eller lignendeder der det ikke på forhånd er registrert noe krav i regnskapssystemet og transaksjonen oppstår i regnskapet første gang ved bokføring av betalingstransaksjonen, vil kravet til dokumentasjon følge bokføringsloven § 10 første ledd. Dokumentasjon av betalingen skal derfor inneholde tilstrekkelig informasjon til at den kan danne grunnlag for kontroll av bokførte opplysninger og pliktig regnskapsrapportering i hele oppbevaringstiden. Dokumentasjonen må derfor vise de bokførte opplysningenes berettigelse. Der dokumentasjonen består av flere dokumenter, skal det være referanse fra primærdokumentet til de øvrige dokumentene.

Bokføringsforskriften § 5-11 stiller spesifikke krav til dokumentasjon av betalingstransaksjoner og lyder som følger:

”Dokumentasjon av betalingstransaksjoner som ikke vedrører kontante kjøp og salg, skal vise betaler og mottaker av betalingen samt beløp og dokumentasjonsdato.”

Se mer i Bokføringsstandardstyrets bokføringsstandard om dokumentasjon av betalingstransaksjoner NBS 7.

Stikkord: forening, gaver, gaver fradragsberettiget, institusjon, presang

Gaver til politiske partier

Gaver til livsopphold for medarbeidere i ulønnet oppdrag