Gaver til frivillige organisasjoner o.l.

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7420 Gave, fradragsberettiget
Debet
7430 Gave, ikke fradragsberettiget
Debet

Pengegaver til frivillige organisasjoner er fradragsberettiget for giver hvis de er godkjent etter kriteriene i skatteloven § 6-50.

Satser

Gaver til frivillige organisasjoner

Merverdiavgift

Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på gaver til frivillige organisasjoner.

Skatt

Gaver til frivillige organisasjoner er fradragsberettiget for giver hvis de er godkjent etter kriteriene i skatteloven § 6-50. Det utarbeides en årlig liste for alle frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn som godkjennes av skattemyndighetene. Denne er å finne på Godkjente frivillige organisasjoner - fradragsberettigede gaver.

Den frivillige organisasjonen må levere oppgaver elektronisk til skatteetaten over hvem som har gitt gaver og hvor mye hver har gitt, se FSFIN § 6-50-3 (1). For begrensninger av pengegavens størrelse, se Satser - gaver til frivillige organisasjoner.

I en henvendelse til Skatteetaten understrekes det at det følger av ordlyden i skatteloven § 6-50 første ledd at bare "pengegaver" kan gi grunnlag for inntektsfradrag etter bestemmelsen. Dette innebærer at det kun er overføringen av penger som omfattes av bestemmelsen, ikke annen form for støtte. Forarbeidene punkt 2.5.4 er også helt klare på dette. Hverken kostnadsdekning til fordel for, eller det å for eksempel stille ansatte til disposisjon for en registert frivillig organisasjon, vil dermed være omfattet av ordlyden "pengegave" i skatteloven § 6-50. Det kan videre nevnes at det er et vilkår for fradrag at organisasjonen som mottar gaven rapporterer gavebeløpet elektronisk til Skatteetaten - se nedenfor. Det vil skape betydelige kontrollmessige utfordringer hvis beløp som rapporteres som gave ikke er en del av organisasjonens regnskap. Det er nettopp dette som er begrunnelsen i forarbeidene for en skarpt avgrenset regel til rene pengegaver.

Fradragsretten gjelder for både personlig skattytere og virksomheter. Det er ingen begrensning for retten til skattemessig fradrag at skattyter må ha positiv alminnelig inntekt i året. Organisasjonene må selv søke skattekontoret om godkjenning.

Gaven som er gitt skal stå ferdig påført i skattemeldingen til giver og er basert på opplysninger mottaker rapporterer til Skatteetaten. Hvis forhåndsutfylling mangler, skal beløpet ikke føres selv, men giver skal ta kontakt med den aktuelle organisasjonen og be dem rapportere gavebeløpet på organisasjonsnummeret.

Tilskudd / økonomiske overføringer til frivillige foreninger kan gi rett til fradrag hvis de regnes som kostnad til fremme av egen virksomhet, se mer om dette i Skatte-ABC og HRD 2018-580-A. Høyesterettsdommen oppsummerer tilknytningskravet slik det er tolket i rettspraksis.

Bokføring

Når det ytes tilskudd, gaver eller lignendeder der det ikke på forhånd er registrert noe krav i regnskapssystemet og transaksjonen oppstår i regnskapet første gang ved bokføring av betalingstransaksjonen, vil kravet til dokumentasjon følge bokføringsloven § 10 første ledd. Dokumentasjon av betalingen skal derfor inneholde tilstrekkelig informasjon til at den kan danne grunnlag for kontroll av bokførte opplysninger og pliktig regnskapsrapportering i hele oppbevaringstiden. Dokumentasjonen må derfor vise de bokførte opplysningenes berettigelse. Der dokumentasjonen består av flere dokumenter, skal det være referanse fra primærdokumentet til de øvrige dokumentene.

Bokføringsforskriften § 5-11 stiller spesifikke krav til dokumentasjon av betalingstransaksjoner og lyder som følger:

”Dokumentasjon av betalingstransaksjoner som ikke vedrører kontante kjøp og salg, skal vise betaler og mottaker av betalingen samt beløp og dokumentasjonsdato.”

Se mer i Bokføringsstandardstyrets bokføringsstandard om dokumentasjon av betalingstransaksjoner NBS 7.

Stikkord: gave, gaver, gaver fradragsberettiget, gaver til frivillige organisasjoner, hjelpeorganisasjoner, ideelle, ideelle organisasjoner, livsynssamfunn, pengegaver, statskirken, støttebeløp, tilskudd, trossamfunn, veldedighet, presang

Gaver til forskning

Gaver til politiske partier

Gaver til livsopphold for medarbeidere i ulønnet oppdrag