Gaver til frivillige organisasjoner o.l.

Gaver til forskning

Gaver til politiske partier

Gaver til livsopphold for medarbeidere i ulønnet oppdrag

Temaet handler om gaver og pengestøtte til livsopphold for misjonærer og medarbeidere i ulønnet oppdrag for en organisasjon.

I enkelte tilfeller vil personer som jobber frivillig i hel- eller deltidsstilling for en organisasjon, ikke lønnes av organisasjonen selv, men av frivillige bidragsytere som gir pengestøtte eller gaver direkte til den enkelte medarbeider til dekning av livsopphold.

Hovedregelen er at gaver utenfor arbeidsforhold ikke er skattepliktig inntekt. En gave kan likevel være så nært knyttet til en arbeidsinnsats at den skal skattlegges som lønnsinntekt.

Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer til skattekontorene om hvordan reglene skal praktiseres når det gjelder skattemessig behandling av pengestøtte som gis av andre enn organisasjonen. I retningslinjene skilles det ut en klart identifiserbar givergruppe bestående av nær familie hvor det generelt kan legges til grunn at giver har hatt gavehensikt som gjør gaven skattefri. Gaver fra alle andre givergrupper (fjern familie, venner og bekjente) anses i utgangspunktet å være gitt for å støtte det arbeidet som mottakeren utøver i organisasjonen. Gaver fra denne givergruppen må således normalt behandles som skattepliktig lønn.

Les om Skattedirektoratets retningslinjer her.

Bokføring

Når det ytes tilskudd, gaver eller lignendeder der det ikke på forhånd er registrert noe krav i regnskapssystemet og transaksjonen oppstår i regnskapet første gang ved bokføring av betalingstransaksjonen, vil kravet til dokumentasjon følge bokføringsloven § 10 første ledd. Dokumentasjon av betalingen skal derfor inneholde tilstrekkelig informasjon til at den kan danne grunnlag for kontroll av bokførte opplysninger og pliktig regnskapsrapportering i hele oppbevaringstiden. Dokumentasjonen må derfor vise de bokførte opplysningenes berettigelse. Der dokumentasjonen består av flere dokumenter, skal det være referanse fra primærdokumentet til de øvrige dokumentene.

Bokføringsforskriften § 5-11 stiller spesifikke krav til dokumentasjon av betalingstransaksjoner og lyder som følger:

”Dokumentasjon av betalingstransaksjoner som ikke vedrører kontante kjøp og salg, skal vise betaler og mottaker av betalingen samt beløp og dokumentasjonsdato.”

Se mer i Bokføringsstandardstyrets bokføringsstandard om dokumentasjon av betalingstransaksjoner NBS 7.

Stikkord: presang, arbeidsvederlag