Gaver til frivillige organisasjoner o.l.

Gaver til forskning

Gaver til politiske partier

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7430 Gave, ikke fradragsberettiget
Debet

Temaet tar for seg skatte- og merverdiavgiftsbehandling av gaver til politiske partier.

Merverdiavgift

Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på bidrag eller kontingenter til politiske foreninger/partier.

Skatt

Bidrag til politiske foreninger/partier eller kontingenter til disse, er ikke fradragsberettiget, se FSSD § 6-21-5 (2).

Bokføring

Når det ytes tilskudd, gaver eller lignendeder der det ikke på forhånd er registrert noe krav i regnskapssystemet og transaksjonen oppstår i regnskapet første gang ved bokføring av betalingstransaksjonen, vil kravet til dokumentasjon følge bokføringsloven § 10 første ledd. Dokumentasjon av betalingen skal derfor inneholde tilstrekkelig informasjon til at den kan danne grunnlag for kontroll av bokførte opplysninger og pliktig regnskapsrapportering i hele oppbevaringstiden. Dokumentasjonen må derfor vise de bokførte opplysningenes berettigelse. Der dokumentasjonen består av flere dokumenter, skal det være referanse fra primærdokumentet til de øvrige dokumentene.

Bokføringsforskriften § 5-11 stiller spesifikke krav til dokumentasjon av betalingstransaksjoner og lyder som følger:

”Dokumentasjon av betalingstransaksjoner som ikke vedrører kontante kjøp og salg, skal vise betaler og mottaker av betalingen samt beløp og dokumentasjonsdato.”

Se mer i Bokføringsstandardstyrets bokføringsstandard om dokumentasjon av betalingstransaksjoner NBS 7.

Stikkord: bidrag, gaver, kontigenter, kontingenter, partistøtte, støtte valgkamp, støttebeløp, tilskudd, valgkampstøtte, presang, kontingenter, kontigenter

Gaver til livsopphold for medarbeidere i ulønnet oppdrag