Opptak av lån

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
2220 Gjeld til kredittinstitusjoner
Kredit

Temaet tar for seg bokføring av opptak og avdrag av langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner.

Det må vurderes om gjelden er kortsiktig eller langsiktig. Har gjelden en relasjon til varekretsløpet og skal nedbetales innen ett år, så er det kortsiktig gjeld. Små foretak kan vurdere løpetiden fra utgangen av regnskapsåret jf NRS 8.6.

Se også Kortsiktig gjeld.

Bokføring

Selskap A tar opp et lån på kr 5 000 000 i bank B. Lånet har en nedbetalingstid på 10 år, renter er satt til 5% pr år og årlige administrasjonskostnader er satt til kr 3 000.

Når lånet er innvilget blir det betalt ut til lånetaker og pengene går inn på angitt bankkonto. Renter begynner å løpe fra dagen pengene er innbetalt på lånetakers konto. For enkelhets skyld antas det at lånet ble innvilget og innbetalt på lånetakters konto 01.01.1x, og avdragene betales årlig den 31.12 hvert år. I avbetalingene inngår nedbetaling på lån, renter og administrasjonskostnader.

Bokføringsforslag

Har selskapet flere lån til kredittinstitusjoner anbefales det å føre hvert lån på egne kontoer.

Merverdiavgift

Finansieringstjenester er unntatt fra loven jf merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav b. Unntaket gjelder ytelse og formidling av kreditt samt sikkerhetsstillelse i denne forbindelse.

Stikkord: avdrag lån, billån, lån bil, låneavdrag, pantelån, renter lån