Gjerde

Føring av gjerde avhenger av type gjerde, eksempelvis :

  • ordinære gjerder - føres vanligvis på jordbruket
  • gjerder til skogfelt - føres på skogbruket
  • strømgjerde - føres på jordbruket

Skatt

Anskaffelse

Anskaffelse av gjerde, stolper og lignende skal aktiveres og avskrives på egen saldo i saldogruppe h, dersom kostpris eks mva er på kr 15 000 eller mer og antatt levetid på minst 3 år, jf sktl § 14-40. Se nærmere om dette i Skatte-ABC.

Erstatninger

Erstatning for gjerdeplikt mot ny vei er skattefri, da dette anses som en verdiforringelse av eiendommen. I henhold til plan- og bygningsloven § 28-4, kan det kreves at det settes opp gjerde. Beløper skives ned på den faste eiendommen (jordveien). Erstatning for å flytte gjerde er skattepliktig dersom arbeidet og materialene utgiftsføres, eventuelt dersom den skattepliktige utfører arbeidet selv.

Allmenningsrabatter ved uttak fra egen virksomhet

For trevirke som brukes til fradragsberettiget vedlikehold av gjerder og lignende, kan allmenningsrabatten ifølge Skatte-ABC føres til fradrag sammen med det som er betalt for virket. For uttatt virke som brukes til nybygg eller påkostninger, må allmenningsrabatten aktiveres sammen med det beløpet som er betalt for virket. Det vil si at kjøp av materialer fra allmenning alltid skal bruttoføres.

Merverdiavgift

Det er fradragsrett for inngående mva for oppføring og vedlikehold av gjerder til bruk i avgiftspliktig virksomhet, jf mval § 8-1 første ledd.

Ved uttak av gjerdepåler av tre fra egen skog er dette fritatt for mva, jf mval § 6-20. Se nærmere om uttak fra egen skog i temaet om uttak av produkter for jord og skogbruk.

Regnskap

Anskaffelse

Se nærmere om vurdering av om driftsmidler skal aktiveres eller kostnadsføres.

Vedlikehold

Vedlikehold av gjerder kostnadsføres direkte. Hvis det er gitt tilskudd ved elg- eller rådyrskade, føres dette tilskuddet mot aktivert konto.

KontoKontonavnMva kodeD/K
LeverandørkontoKredit
6604Vedlikehold av gjerder1Debet

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Uttak tre fra egen skog til gjerdepåler

KontoKontonavnMva kodeD/K
3155Uttak av staur o.l.5Kredit
6670Uttatt virke fra egen skog til vedlikehold0Debet

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap