Gjødsel

Skatt

Gjødsel kostnadsføres løpende. Kostnader til nydyrking og overflatedyrking av jord er fradragsberettiget i forbindelse med jordbruksvirksomhet eller ved oppstarting av slik virksomhet, men bare med den delen av kostnadene som ikke dekkes av mottatte offentlige tilskudd som er skattefrie, jf Skatte-ABC Jordbruk - Inntekter/kostna.

Innkjøpt gjødsel som ligger på lager ved inntektsårets utgang, verdsettes til innkjøpsprisen tillagt eventuell frakt., jf Skatte-ABC Jordbruk - Lager pkt. 8.6.

Produksjonsmaskineri, som for eksempel anlegg for gjødselhåndtering, anses som løsøre. Dette gjelder selv om nødvendige komponenter til produksjonsmaskineriet er inkorporert i bygget, for eksempel innstøpte rør for melkeanlegg.

Frittstående plansiloer og gjødselkummer avskrives i saldogruppe h med forhøyet sats på 10 % (antatt brukstid på 20 år eller mindre), jf Skatte-ABC - jordbruk pkt 10.5

Merverdiavgift

Det er fradragsrett for inngående merverdiavgift ved kjøp av gjødsel og relatert utstyr, jf. mval § 8-1.

Se også nærmere om avgift på kunstgjødsel.

Regnskap

Kjøp av gjødsel

KontoKontonavnMva kodeD/K
4451Handelsgjødsel1Debet
LeverandørkontoKredit

Varelagerjustering ved årsslutt

KontoKontonavnMva kodeD/K
4495Beholdingsendring av handelsgjødsel0Kredit
1415Lagerbeholding av handelsgjødsel0Debet

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap