PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Avskrivning av goodwill

  Goodwill

  • D6020 Avskrivning på ervervet goodwill
  • K1080 Goodwill

  Regnskap

  Avskrivning av goodwill skal følge de generelle reglene for avskrivning av anleggsmidler i rskl § 5-3.

  Goodwill skal ifølge NRS 17.7.2.2 avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan som i rimelig grad gjenspeiler forventet profil på fremtidig inntjening. I praksis vil lineære avskrivninger som regel gi en tilfredsstillende tilnærming.

  Usikkerheten øker vesentlig med lenger tidshorisont, noe som gjenspeiles i økonomiske kalkyler gjennom risikojustering av kontantstrømmer som faller langt frem i tid, eller risikojustering av diskonteringsrenten. Denne usikkerheten skal det tas hensyn til ved valg av avskrivningstid og avskrivningsmetode.

  NRS 17.7.2.2 angir forhold som kan ha betydning for levetiden for goodwill, og dermed avskrivningsperioden som settes. Det er krav i rskl § 7-14 tredje ledd at avskrivningsplan utover fem år begrunnes i note i regnskapet. Forventet gjenværende levetid skal vurderes ved hver regnskapsavslutning.

  Dersom den "tekniske goodwill" (skattegoodwill, som er oppstått som følge av at det er forskjell mellom nominell verdi og nåverdi av utsatt skatt) er vesentlig, skal det tas hensyn til ved fastsettelse av avskrivningsplanen. Denne delen av goodwill bør skilles ut fra øvrig goodwill og ha en separat avskrivningsplan, prinsipielt i takt med reduksjonen i renteforskjellen.

  Goodwillavskrivninger skal ifølge rskl § 6-1presenteres på samme linje i resultatregnskapet som øvrige avskrivninger av varige driftsmidler og øvrige immaterielle eiendeler.

  For små foretak er vurdering av avskrivningsperiode og -metode omtalt i NRS 8.4.3.1.3.2.

  Eksempel

  Goodwill er etter et oppkjøp beregnet til å bli 100 000. Forventet levetid på goodwill er 5 år. Årlig avskrivning er 100 000 / 5 = 20 000.

  Avskriving år 1:

  Bokføring: Beløp:
  Debet konto 6020 20 000
  Kredit konto 1080 20 000

  Verdi goodwill etter år 1: 100 000 (verdi før avskriving år 1) - 20 000 (avskrivning år 1) = 80 000 (bokført verdi utgangen av år 1)

  Avskrivning år 5:

  Bokføring: Beløp:
  Debet konto 6020 20 000
  Kredit konto 1080 20 000

  Verdi goodwill etter år 5: 20 000 (verdi før avskriving år 5) - 20 000 (avskrivning år 1) = 0 (bokført verdi utgangen av år 5)

  Goodwillen skal i tillegg til avskrivningen vurderes for nedskriving ved utgangen av hvert regnskapsår. Nedskriving av goodwill er forklart i eget steg under.

  Stikkord:

  • avskrivninger,
  • goodwill,
  • immaterielle eiendeler,
  • avskriving,
  • forretningsverdi,
  • immatrielle,
  • imaterielle,
  Avskrivning av goodwill
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan