Hva er goodwill?

Goodwill er den del av vederlaget i et oppkjøp som er betalt utover substansverdien (virkelig verdi av netto eiendeler), jf rskl § 5-7 og NRS 17.6.1.4. Etter at vederlaget er fordelt på identifiserbare eiendeler og forpliktelser i det oppkjøpte selskapet, blir gjenværende differanse mellom vederlaget og fordelingen omtalt som goodwill. Goodwill anses som en residual som måles i henhold til reglene i NRS 17.6.1.6.

Goodwill i regnskapet er ensbetydende med kjøpt goodwill i forbindelse med virksomhetskjøp. Goodwill i selskapsregnskapet kan oppstå for eksempel ved direkte kjøp av en virksomhets eiendeler og gjeld, ved konserndannelse (jf rskl § 5-19), ved fusjon som føres etter oppkjøpsmetoden og ved fisjoner som føres til virkelig verdi. Goodwill kan også komme inn i selskapsregnskapet etter en fusjon med et datterselskap der hvor det eksisterte en goodwill i konsernregnskapet knyttet til datterselskapet (fra oppkjøp av dette selskapet) når fusjonen går til konsernkontinuitet.

Goodwill kan representere forventninger om fremtidig inntjening, fra f.eks synergieffekter mellom identifiserbare og/eller ikke-identifiserbare eiendeler i konsernet. I tillegg kan goodwill inneholde avvik mellom regnskapsført verdi ved oppkjøpet og virkelig verdi, for eksempel den goodwill som oppstår der det er avvik mellom utsatt skatt målt til nominell verdi og virkelig verdi, jfr NRS 17.6.1.6. Sistnevnte benevnes som "teknisk goodwill" eller "skattegoodwill".

Goodwill eller andre immaterielle eiendeler?

Immaterielle eiendeler er ifølge NRS 19.2.1.1 ikke-pengeposter uten fysisk substans som foretaket benytter i tilvirkning eller salg av varer og tjenester, ved utleie til andre foretak, eller for administrative formål, og som:

 1. er identifiserbare, og
 2. kontrolleres av foretaket slik at de representerer fremtidige økonomiske fordeler som forventes å tilflyte foretaket

NRS 19.2.1.1 angir at en immateriell eiendel skal være identifiserbar slik at den kan skilles fra goodwill.

Det kan være vanskelig å skille goodwill fra andre immaterielle eiendeler ved oppkjøp. Immaterielle eiendeler som skal skilles ut og balanseføres utenfor goodwill må både være identifiserbare, og det må i tillegg kunne identifiseres og måles økonomiske fordeler fra denne eiendelen med rimelig pålitelighet, jfr NRS 19.2.1.1. Det er imidlertid et krav i NRS 17.6.1.5 at alle vesentlige immaterielle eiendeler identifiseres med mindre verdsettelse er vanskelig og identifisering derfor ikke kan forsvares ut fra en kost-nytte-betraktning. Tilsvarende unntak gjelder ikke etter IFRS, og dette kan medføre at man får større goodwill etter GRS enn etter IFRS.

Videre må foretaket kunne identifisere de fremtidige økonomiske fordelene som knytter seg til disse eiendelene med rimelig pålitelighet. Om det ikke lar seg gjøre å skille ut verdien av den immaterielle eiendelen må den inkluderes i goodwill, jf NRS 19.2.1.

I henhold til IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger og IAS 38 Immaterielle eiendeler anses kravene til sannsynlig økonomisk fordel og målbarhet alltid tilfredstilt ved oppkjøp av virksomhet for å få flest mulig separate immaterielle verdier i balansen. Tilsvarende fortolkning anvendes ofte også etter GRS.

Eksempler på immaterielle eiendeler er:

 1. varemerker
 2. forretningsnavn (trademarks)
 3. utgiverrettigheter
 4. edb programvare
 5. lisenser
 6. kopieringsretter (copy-rights)
 7. patenter
 8. franchise rettigheter
 9. driftsrettigheter og konsesjoner
 10. modeller, prototyper, resepter, formler etc

Ved tilordningen skal alle vesentlige immaterielle eiendeler identifiseres, jf. NRS 19.2.3.2, med mindre verdsettelse er vanskelig og identifisering derfor ikke kan forsvares ut fra en kost-nytte-betraktning ifølge NRS 17.6.1.5.

Stikkord: forretningsverdi

Vurderingsregler

Negativ goodwill

Førstegangsinnregning av goodwill

Avskrivning av goodwill

Nedskrivning av goodwill