PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Nedskrivning av goodwill

  Goodwill

  • D6055 Nedskrivning av immaterielle eiendeler
  • K1080 Goodwill

  Regnskap

  Goodwill skal vurderes for nedskrivning ved verdifall som forventes ikke å være forbigående, se rskl. § 5-3.

  Nedskrivning - generelt

  Nedskrivning må vurderes ved utslag på indikatorer som (listen er ikke uttømmende);

  • Markedsverdien til anleggsmidlet har i perioden falt vesentlig i forhold til det som kan forventes
  • Vesentlig negativ endring i teknologiske, økonomiske og juridiske rammebetingelser
  • Markedsverdien av egenkapitalen er mindre enn foretakets balanseførte egenkapital
  • Observert ukurans eller fysisk skade på anleggsmidlet
  • Rapportering som tilsier at avkastningen fra anleggsmidlet blir dårligere enn forventet

  , og i slike tilfeller har foretaket plikt til å undersøke om det er verdifall på anleggsmidlene.

  Verdifall

  Med verdifall menes at gjenvinnbart beløp er lavere enn bokført verdi. Nedskrivning skal skje når verdifallet er følgende:

  Gjenvinnbart beløp < Bokført verdi = Nedskrivning


  Gjenvinnbart beløp

  Gjenvinnbart beløp er det høyeste beløpet av to størrelser:

  • Netto salgsverdi
  • Bruksverdien til anleggsmidlet

  Netto salgsverdi

  Netto salgsverdi er hva anleggsmidlet kan selges for i en transaksjon på armlengdes avstand mellom frivillige parter fratrukket kostnader ved gjennomføring av salget.

  Netto salgsverdi = Salgsverdi - kostnader ved salgstransaksjonen

  Bruksverdi

  Bruksverdi er en beregnet verdi av anleggsmidlet hvor man legger forventede kontantstrømmer for fremtidig bruk av anleggsmidlet til grunn.

  Beregningen av bruksverdien består av to trinn:

  1. Estimere kontantstrømmer knyttet til fremtidig bruk av anleggsmidlet
  2. Finne nåverdien av kontantstrømmen med en egnet diskonteringsrente

  Konklusjon

  Det største beløpet av netto salgsverdi og bruksverdien vil være det gjenvinnbare beløpet som skal måles mot anleggsmidlets bokførte verdi. Dersom det gjenvinnbare beløpet er lavere enn bokført verdi skal det gjennomføres en nedskrivning fra bokført verdi til den gjenvinnbare verdien.

  Når det er allokert goodwill til vurderingsenhetene som skal nedskrives, skal nedskrivningen først gjennomføres på goodwillen. I de tilfeller nedskrivningsbeløpet er høyere enn størrelsen goodwill knyttet til vurderingsenheten skal resterende nedskrivningsbeløp fordeles forholdsmessig på anleggsmidlene i vurderingsenheten. Forutsetningen som er lagt til grunn for nedskrivningen skal det opplyses om, se rskl. § 7-13.

  Se mer om nedskrivning av goodwill i «Goodwill - regnskapsmessig behandling -> Nedskrivning av goodwill».

  Eksempel

  Et anleggsmiddel har en bokført verdi på NOK 1 000 000. Det foreligger ifølge selskapet en indikasjon på vesentlig verdifall som ikke er forbigående. Selskapet har beregnet at anleggsmiddelet kan selges for NOK 950 000, men at det da vil påløpe NOK 50 000 i salgskostnader. I tillegg har selskapet estimert bruksverdien til anleggsmidlet ved forventede framtidige kontantstrømmer til å bli NOK 800 000. Vi har da følgende verdier å forholde oss til:

  Bokført verdi 1000 000
  Bruksverdi 800 000
  Netto salgsverdi 900 000[*]

  Og dette gir oss følgende nedskrivningsbeløp:

  Bokført verdi 1 000 000
  Gjenvinnbart beløp 900 000[*]
  Nedskrivningsbeløp 100 000

  Goodwill tilhørende anleggsmidlet er beregnet til å bli 100 000 og nedskrivningen utføres i sin helhet mot goodwillen.

  Bokføring: Beløp:
  Debet konto 6055 100 000
  Kredit konto 1080 100 000

  Reversering av nedskrivning

  Nedskrivning av goodwill reverseres ikke, se NRS (F) Nedskrivning av anleggsmidler kapittel 7.

  Stikkord:

  • goodwill,
  • immaterielle eiendeler,
  • konsernfusjon,
  • immaterielle,
  Nedskrivning av goodwill
  312 1227 90 75 717

  Kontering

  Satser

  Kontoplan