Hva er goodwill?

Vurderingsregler

Negativ goodwill

Førstegangsinnregning av goodwill

Avskrivning av goodwill

Nedskrivning av goodwill

Konto
1080 Goodwill
Kredit
6055 Nedskrivning av immaterielle eiendeler
Debet

Regnskap

Goodwill vurderes ifølge NRS 17.7.2.2 for verdifall etter reglene i NRS(F) Nedskrivning av anleggsmidler.

Nedskrivning skal foretas dersom virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi og verdifallet anses å ikke være forbigående. Vurderingen av nedskrivning av goodwill gjøres normalt ved en samlet vurdering av verdien av den kjøpte virksomhet goodwillen knytter seg til. Nedskrivning av goodwill kan ikke reverseres i senere perioder.

Goodwill skaper ikke uavhengige kontantstrømmer og i henhold til NRS (F) Nedskrivning av anleggsmidler punkt 4.1 må en gruppe eiendeler generelt vurderes i sammenheng når eiendelene har felles kontantstrøm. Det innebærer at verdien av goodwill må vurderes sammen med verdien av de øvrige eiendelene som goodwill har samme kontantstrøm som. For foretak som driver bare én virksomhet, er det foretakets totale kontantstrøm. Om det må foretas en nedskrivning skal goodwill nedskrives først i henhold til punkt 6 i standarden. Når goodwill er satt til null, skal gjenværende nedskrivning fordeles på de andre eiendelene i vurderingsenheten.

For små foretak er vurdering av nedskrivning av goodwill omtalt i NRS 8.4.3.1.3.2.

Se omtale av nedskrivning generelt i «Nedskrivning av anleggsmidler (GRS)».

Reversering av nedskrivning

Nedskrivning av goodwill reverseres ikke. Bakgrunnen for denne restriktive holdningen er at det ellers ville være vanskelig å skille mellom hva som egentlig er reversering og hva som er balanseføring av egenutviklet goodwill.

Stikkord: goodwill, immaterielle eiendeler, forretningsverdi, immatrielle, imaterielle, nedskriving