Hva er goodwill?

Vurderingsregler

Negativ goodwill

I enkelte tilfeller vil virkelig verdi av identifiserte nettoeiendeler overstige summen av anskaffelseskost og verdien av minoritetsinteressene målt i tråd med prinsippene beskrevet i NRS 17.6.1.10. En slik situasjon indikerer at eiendeler har blitt overvurdert, eller forpliktelser utelatt eller undervurdert, og dette må korriges for i tilordning av anskaffelseskosten. Se nærmere om dette i tilordning av anskaffelseskost i konserndannelse. Dersom dette ikke er tilfelle, skal størrelsen benevnes negativ goodwill (såkalt badwill).

Negativ goodwill kan i enkelte tilfeller skyldes at kjøper har fått en "rabatt" knyttet til forventet fremtidig tap/svak avkastning på kapitalen eller skyldes planlagte kostnader som inngår i kjøpers plan for virksomheten, og som kan estimeres på oppkjøpstidspunktet. Denne delen av negativ goodwill skal periodiseres i samsvar med fremtidige utgifter eller tap ifølge NRS 17.7.2.3. Resterende negativ goodwill skal resultatføres systematisk over fem år. Resultatføringen presenteres som kostnadsreduksjon, og spesifiseres i note.

Negativ goodwill skal klassifiseres som goodwill (eiendel) i balansen, selv om det medfører at samlet goodwill blir negativ.

Stikkord: forretningsverdi

Førstegangsinnregning av goodwill

Avskrivning av goodwill

Nedskrivning av goodwill