Hva er goodwill?

Vurderingsregler

Goodwill er den ufordelt differansen mellom den delen av anskaffelseskosten som tilordnes de identifiserbare eiendelene og forpliktelsene og den totale anskaffelseskosten. Goodwill vil da føres til virkelig verdi ved et oppkjøp.

Ifølge NRS 17.6.1.6 er det to alternativer for måling av goodwill, og de er likestilte:

  1. Goodwill oppføres kun med majoritetens andel. Goodwill beregnes da som forskjellen mellom anskaffelseskost og majoritetens andel av virkelig verdi av overtatte identifiserte nettoeiendeler målt på oppkjøpstidspunktet.
  2. Goodwill oppføres med både majoritetens og minoritetens andel, det vil si oppføres med 100 prosent. Goodwill beregnes da som forskjellen mellom summen av anskaffelseskost og virkelig verdi av minoritetsinteressene (jf. NRS 17.6.1.10) og virkelig verdi av overtatte identifiserte nettoeiendeler målt på oppkjøpstidspunktet.

Kjøpt goodwill skal balanseføres som immateriell eiendel under anleggsmidler. Goodwill omfattes av reglene i rskl § 5-3, og skal avskrives samt vurderes for nedskrivningsbehov. Se punkter nedenfor vedrørende avskrivning og nedskrivning av goodwill.

For små foretak reguleres behandling av goodwill i NRS 8.4.3.1.3. Ifølge standarden for små foretak skal også de balanseføre kjøpt goodwill.

Minoritetsinteresser (ikke-kontrollerende eierinteresser)

Det er per idag ifølge NRS 17.6.1.6 to likestilte alternativer knyttet til føring av goodwill når det er minoritetsinteresser involvert (i tråd med IFRS 3):

  • Goodwill føres med både minoritetens og majoritetens verdi ("full" goodwill-metoden) slik at minoriteten ligger i balansen til virkelig verdi
  • Goodwill føres kun for majoritetenes andel slik at minoritetsandelen har en verdi tilsvarende sin andel av identifiserte nettoeiendeler ekskl goodwill.

Poenget med førstnevnte alternativ er at konsernbalansen skal vise den fulle verdien av datterselskapet på oppkjøpstidspunktet. Metodens fremtid er usikker i forhold til ny regnskapslov og tilhørende regnskapsstandarder.

Sistnevnte alternativ, hvor det kun er goodwill knyttet til majoritetens andel som tas inn, er ikke konsekvent med behandlingen av minoritetsinteresser når det gjelder identifiserbare eiendeler og forpliktelser. Disse tas inn inkludert minoritetsinteressenes andel av mer- eller mindreverdi. Løsningen har imidlertid bred aksept internasjonalt, og det skyldes trolig at verdien på goodwillen, som er en restpost i merverdianalysen, er usikker og taler for en mer forsiktig innregning og måling.

Når det gjelder negativ goodwill er det mer usikkert om denne kan beregnes inklusive minoritetens andel, og det anbefales at den beregnes til majoritetens andel.

Etter GRS må prinsipp velges og brukes konsistent, mens etter IFRS kan valg av prinsipp gjøres fra oppkjøp til oppkjøp. Se nærmere om dette i forskjeller mellom IFRS og GRS.

Stikkord: forretningsverdi

Negativ goodwill

Førstegangsinnregning av goodwill

Avskrivning av goodwill

Nedskrivning av goodwill