Helsetjenester for ansatte - naturalytelse

Forebyggende behandling - skattefritt

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Bedriftshelsetjeneste/ bedriftslegeordning er ikke skattepliktig for ansatte når helseundersøkelsene hovedsakelig er forebyggende (dvs. avverge sykdom, belastningsskader og andre plager etc.) og ordningen ikke dekker behandling av sykdom mv.

Arbeidsgiver som tilbyr bedriftslegeordning hos et legesenter som kun utfører rene bedriftshelsetjenester for bedriften, men der legesenterets ordinære virksomhet går ut over dette, må kunne dokumentere at legesenteret kun yter ordinære bedriftshelsetjenester til de ansatte. Dersom ytelsene anses å omfatte mer enn dette, må hele legesenterets honorar behandles som lønn og fordeles på de ansatte som har hatt rettigheter i ordningen.

Mindre, kurative tiltak (reseptutstedelse mv.) som ledd i en ellers vanlig forebyggende bedriftshelsetjeneste (småkurativ behandling) vil være skattefrie. Det samme gjelder behandling av yrkesskader, se ftrl. § 13-3 og 13-4 og temaet Yrkesskade, som anses som sådanne av NAV.

Arbeidsgiver har et ansvar for å tilrettelegge arbeidssituasjonen til de ansatte, og dersom helsetjenesten tar sikte på å motvirke skader som forårsakes av selve arbeidet, vil slike ordninger være skattefrie for den ansatte.

Det er også mulig at arbeidsgiver dekker utgifter til vaksinering når dette er påkrevd i besøkslandet. Vaksinasjonskostnaden er da skattefri for arbeidstaker. Se mer i temaet Arbeidsgivers dekning av pass, vaksiner mm..

Unntak

I BFU 7/12 presiserer skattedirektoratet at helseundersøkelser som tilbys de ansatte utover ordinær bedriftshelsetjenester og som ikke er spesifikt rettet inn mot risiko for helsefare på den konkrete arbeidsplassen, vil være skattepliktig for de ansatte. Det vil bl.a. si at influensavaksine som tilbys de ansatte vil være skattepliktig dersom arbeidsgiver dekker dette, siden slik behandling ikke anses å være en del av ordinær bedriftshelsetjeneste.

Merverdiavgift

Helsetjenester er unntatt loven, se mval. § 3-2 (1).

Stikkord: ansatte, bedriftsavtale lege, bedriftshelsetjenester, bedriftshjelsetjenester, bedriftslegeordning, legebehandling, legebesøk, legeordning, legesjekk, legeutgifter, vaksine, vaksiner ansatte, vaksinering ansatte, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, foretak, bedriftshelseteneste, bedriftslegeordning, bedriftshelsetjeneste, legebesøk, legebehandling, kommandittselskap

Kurativ behandling - skattepliktig

Alternativ behandling - skattepliktig

Røykeavvenningskurs