Generelt

MVA
0 Ingen mva-behandling (ikke fradrag)
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Dersom vilkårene for rimelig velferdstiltak eller velferdstiltak i skattelovens forstand ikke er oppfylt, skal den ansatte innrapporteres for fordelen. Fordelen skal i henhold til sktl. § 5-3 verdsettes til omsetningsverdi, se sktbf. § 5-8-30 for regler rundt fastsettelse av naturalytelsens verdi.

Dersom velferdstiltaket ikke er rimelig og den ansatte har delvis eller helt fri bruk/utlån av kapitalgjenstand, f.eks. hytte, fritidsbolig, motorsykkel, fritidsbåt, campingvogn, skal fordelen verdsettes i forhold til leiepriser (markedsleie) for tilsvarende gjenstand.

Fordelen for slik bruk av arbeidsgivers kapitalgjenstand er ikke trekkplikt, se sktbf. § 5-6-10 (1) b, og det følger av ftrl. § 23-2 tredje ledd at det ikke skal betales arbeidsgiveravgift av slike ytelser.

Merverdiavgift

Det foreligger ikke fradragsrett for merverdiavgift for velferdstiltak, se mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: ansatte bruk båt, firmabåt, fri båt, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker

Motorsykkel/fritidsbåt/campingvogn

Hytte/fritidsbolig