Generelt

Motorsykkel/fritidsbåt/campingvogn

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Verdien av fri privat bruk av motorsykkel, fritidsbåt, campingvogn eller andre trekkfrie naturalytelser stilt til disposisjon av eller gjennom arbeidsgiveren, er skattepliktig inntekt. Tilgang til mindre båt i tilknytning til bedriftshytte vil imidlertid etter omstendighetene kunne anses som et rimelig velferdstiltak.

Fordelen settes til hva det ville koste å leie tilsvarende gjenstand på det åpne marked, jf. skatteloven § 5-3.

Reglene for beregning av fordel for fri bil kan ikke benyttes til å fastsette fordel for fri motorsykkel. For at fordelen av fri motorsykkel som benyttes dels i arbeid og dels privat skal kunne fastsettes mest mulig korrekt, anbefales det at det føres kjørebok. Benytter arbeidstakeren arbeidsgiverens bobil må det vurderes om skattlegging skal foretas etter reglene om privat bruk av arbeidsgiverens bil.

Naturalytelse i form av helt eller delvis fri bruk eller lån av kapitalgjenstander mv. til arbeidstakeren uten overdragelse av eiendomsretten, unntatt bil og bolig, skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-10 bokstav b og folketrygdloven § 23-2 (3).

De trekkfrie naturalytelsene skal likevel innrapporteres på a-meldingen.

A-melding

Merverdiavgift

Det foreligger ikke fradragsrett for merverdiavgift for velferdstiltak, se mval. § 8-3 (1) d.

Driftsutgifter privat bruk

Dekker arbeidsgiveren driftsutgifter for den private bruken som ikke inngår i markedsleien (f.eks. drivstoffutgifter), er dette å anse som dekning av private utgifter.

A-melding

Merverdiavgift

Det foreligger ikke fradragsrett for merverdiavgift for velferdstiltak, se mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: ansatte bruk båt, firehjuling, firmabåt, fri båt, fri campingvogn, fri fritidsbåt, fri motorsykkel, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker

Hytte/fritidsbolig