PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattemessig behandling

  Hjemmeside

  Skattemessig behandling av kostnader relatert til utvikling av nettsider

  Nettsider anses å være en immateriell eiendel. Skattemessig er det uklare regler for behandling av immaterielle eiendeler og det foreligger avvik i oppfattelsen hos skattemyndighetene og skatteyter.

  Skattemyndighetenes oppfatning er at en immateriell eiendel ikke kan følge de ordinære saldoreglene og kun kan avskrives dersom det foreligger et verdifall eller at verdien på eiendelen er tidsbegrenset, jf. sktl. § 6-10 tredje ledd og § 14-50. Tidsbegrensede rettigheter/eiendeler kan avskrives lineært over driftsmiddelets økonomiske levetid i tråd med sktl. § 6-10 tredje ledd første punktum og sktl. §14-50. Dersom det foreligger åpenbare verdifall skal størrelsen av verdifallet vurderes årlig i tråd med sktl. § 14-50. I praksis kan det se ut til at skattemessig behandling er i overensstemmelse med regnskapsmessige avskrivninger. Dersom det ikke foreligger åpenbare verdifall eller tidsbegrenset bruk skal eiendelen ikke avskrives skattemessig.

  Egenutviklede nettsider som utvikles av selskapet selv vil kunne balanseføres til virkelig verdi av arbeid investert i tråd med sktl. § 5-3.

  Se også nærmere i Skatte-ABC.

  Nettsider oppfattes som å ha en begrenset økonomisk levetid og krever oppdateringer og endringer løpende for å kunne ha en fremtidig økonomisk verdi (forutsetning for å balanseføre driftsmiddel) og vil kunne avskrives over antatt økonomisk levetid. Oppgraderinger/ påkostninger vil øke balanseført verdi mens vedlikehold kostnadsføres løpende. Dette gjelder også skattemessig.

  Skattemessige behandlingen hos utvikler

  Det vises til Finansdepartementets brev av 26.10.2011 UTV 2011/1487. Uttalelsen omhandler den skattemessige behandlingen hos utvikler av slik programvare ment for salg eller lisensiering.

  Stikkord:

  • aktivering hjemmeside,
  • aktivering nettside,
  • avskrivninger,
  • hjemmeside aktivering,
  • saldoavskrivninger,
  • webside,
  • avskriving,
  • saldoavskriving,
  Skattemessig behandling
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan