Generelt

Formålet med reglene om HMS-kort er å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, og identifisere hvem man er og hvem man arbeider for.

Reglene om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser fremgår av byggherreforskriften og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser.

Hvem kravet om HMS-kort retter seg mot

Plikten til å utstyre arbeidstakerne med HMS-kort ligger hos arbeidsgiver, og både norske og utenlandske virksomheter skal utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort ved arbeid på bygg og anleggsplasser. HMS-kort bestilles fra Arbeidstilsynet på www.hmskort.no. Ytterligere veiledning fra Arbeidstilsynet finner du her og her.

HMS-kortet brukes til å identifisere den enkelte arbeidstaker og hvem arbeidsgiver er. Kortet er arbeidsgivers eiendom og skal leveres tilbake til arbeidsgiver når arbeidsforholdet er avsluttet. Virksomheten er ansvarlig for administrasjon av HMS-kortene og skal ha full kontroll over disse. Kortet skal være gyldig i hele ansettelsesforholdets lengde begrenset oppad til to år. HMS-kort som er gått ut på dato, eller der arbeidsforhold eller virksomhet opphører, skal makuleres.

Hvem må ha HMS-kort

HMS-kort må f.eks. bæres av:

 • Utenlandske arbeidstakere som er ansatt i utenlandske selskaper på oppdrag på bygge- og anleggsplasser i Norge. Gjelder også for kortvarige oppdrag
 • Enkeltpersonforetak (også de som driver alene). Virksomheter (håndverkere) som utelukkende tilbyr tjenester i forbrukermarkedet (alle arbeidstakere og/eller seg selv)
 • Innleide arbeidstakere på bygge- og anleggsplasser. Det er utleievirksomheten som skal utstyre sine ansatte med HMS-kort
 • Personer som utfører støttefunksjoner som er fast etablert innenfor anleggets område, f.eks. renhold, kantinedrift.
 • Personer som transporterer varer til bygge- og anleggsplassen dersom arbeidet skjer regelmessig
 • Personer som i periodevis er ansatt for en virksomhet og som tar byggeoppdrag i andre virksomheter eller sin egen virksomhet, må ha HMS-kort for hver virksomhet.

Hvem trenger ikke å ha HMS-kort

Krav om HMS-kort er foreløpig unntatt for:

 • Lærlinger og personer på attføringstiltak mv. som mottar lønn fra NAV (må ha med kopi av kontrakt eller annen bekreftelse fra NAV)
 • Praksis i forbindelse med skolegang (må ha med bekreftelse fra skolen)
 • Flyktninger som har arbeidstrening/praksis i forbindelse med introduksjonsprogram arrangert og lønnet av kommunen (må ha med bekreftelse fra kommunen)

Hvilket arbeid som krever HMS-kort

Det er bygg- og anleggsplasser av midlertidig eller skiftende karakter som omfattes av forskriften, og reguleringen gjelder enhver arbeidsplass hvor det utføres slikt bygg- og anleggsarbeid.

Arbeid der HMS-kort er nødvendig

HMS-kort kreves når arbeid som utføres på bygge- og anleggsplasser omfatter:

 • Oppføring av bygninger
 • Innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid
 • Montering og demontering av prefabrikkerte elementer
 • Rivning, demontering, ombygging og istandsetting
  Eksempler på arbeid i forbindelse med rehabilitering av eksisterende bygg er installasjon, som er en integrert del av bygningen, av:
  • elektrisk ledningsnett,
  • rulletrapper,
  • airconditionsystemer,
  • heiser etc.
 • Sanering og vedlikehold
 • Alminnelig anleggsvirksomhet, f.eks. tunneler og bruer
 • Graving, sprengning og annet grunnarbeid
 • Annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid, for eksempel midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen

Arbeid der HMS-kort ikke er nødvendig

Eksempler på arbeid der de som jobber ikke trenger HMS-kort er:

 • utskiftinger og vedlikehold av produksjonsanlegg
 • utskiftinger og vedlikehold av industrimaskiner
 • snøbrøyting på vei utenom bygge- og anleggsplasser

HMS-kort trengs heller ikke i faste, permanente virksomheter som utfører bygge- og anleggsarbeid. For eksempel vil skipsverft eller fabrikker for produksjon av ferdighus ikke være omfattet.

Særlig om arbeid i søkeperioden

Det er ikke forbud mot å arbeide i søkeperioden frem til man mottar HMS-kortet. For arbeidstakere som jobber før de har mottatt HMS-kort må arbeidsgiver kunne fremlegge dokumentasjon på at virksomheten har startet registreringsprosessen.

Krav om elektronisk oversiktsliste

Fra 01.07.2017 er det krav om at det skal føres elektronisk oversiktsliste over alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggesplassen, jf. byggherreforskriften § 15. Oversiktlistene skal også inneholde HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen.

Endringer i forskriften skjer som ledd i forebygging av arbeidslivskriminalitet med enklere og mer effektiv kontroll av oversiktslistene.

Oversiktlisten som skal føres av byggherren skal inneholde følgende informasjon:

 • navn og adressen på bygge-eller anleggsplassen
 • navn på byggherren
 • navn på arbeidsgivere eller enmanssbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten
 • organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
 • navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen

Informasjon om arbeidstakere som enda ikke har fått HMS-kort og hvor arbeidsgiver er i en søkeprosess, må skrives inn i oversiktslisten uten HMS-kortnummer. Arbeidstilsynet vil ved tilsyn be om å få dokumentert at arbeidsgiver er i en søkeprosess.

Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig.

Listene skal være tilgjengelige og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene. Listen skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.

Overtredelsesgebyr ved manglende HMS-kort

Arbeidstilsynet kan ilegge virksomheter som bryter HMS-kortplikten et gebyr på minst 10.000 kroner. Gebyret øker etter hvor mange arbeidstakere som mangler HMS-kort i virksomheten. Beløpet vil også øke ved gjentagende brudd fra en virksomhet.

Stikkord: byggekort, byggid, byggkort, id kort, id-kort, id-kortordningen

Kjøp av HMS-kort