Utleie og formidling av rom til overnatting

Utleie av lokaler til kurs og møtevirksomhet

Utleie av utstyr

Salg av tilleggstjenester

Innkjøp

Leie av inventar og utstyr

Uttak til ansatte i hotellvirksomhet

Salg av kioskvarer

Salg av mat og drikke fra hotellrom

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Mat- og drikkevarer som del av en serveringstjeneste

Det skal beregnes mva med alminnelig sats på næringsmidler som omsettes som del av en serveringstjeneste, se mval. § 5-2 første ledd annet punktum. Med serveringstjenester menes servering av mat- eller drikkevarer dersom forholdene ligger til rette for fortæring på stedet, se fmva. § 5-2-5 første ledd første punktum.

I forarbeidene til serveringsloven, Ot.prp. nr. 55 (1996-97) kapittel 4.2.2 annet avsnitt, står det:
"Et serveringssted er et sted hvor det foregår salg av mat og drikke når salget skjer under forhold som innbyr til fortæring på stedet. Det er likegyldig om servering skjer innen- eller utendørs. Steder med selvbetjening omfattes også. Dersom bedriften holder servise og/eller bestikk, er dette et moment som taler for at det dreier seg om et serveringssted i lovens forstand".

Et hotellrom der det foregår salg av mat og drikke som kan fortæres på stedet gjennom en selvbetjeningsordning og det er satt fram glass, tallerkner og/eller bestikk som serveringspersonalet rydder bort etter bruk, vil etter definisjonen i forarbeidet over, være ansett som et serveringssted. Salg av mat og drikke på hotellrommet, herunder bakervarer, kaffe, mineralvann (også på flaske), juice, melk og lignende, vil da i utgangspunktet være avgiftspliktig med 25%. Se temaet om mat- og drikkevarer som del av serveringstjenesten og MVA-håndboken under stikkordene "Næringsmidler, Kioskvarer, tradisjonelle" og "Kioskvarer, tradisjonelle".

Alkoholholdige drikkevarer

I tillegg skal salg fra minibar av drikkevarer som inneholder mer enn 0,7 volumprosent alkohol, avgiftsberegnes med alminnelig sats, se mval. § 3-1 og temaet om salg av alkohol.

Unntak

Tradisjonelle kioskvarer

I fmva. § 5-2-5 tredje ledd annet punktum er det en bestemmelse som sier følgende: "Omsetning av tradisjonelle kioskvarer anses ikke som omsetning av serveringstjenester selv om varene skal fortæres på stedet.". Dvs. at tradisjonelle kioskvarer som selges fra hotellrommet er avgiftspliktig med redusert sats, 15%. Se også punktet om salg av kioskvarer.

Stikkord: omsetning, kommandittselskap