Utleie og formidling av rom til overnatting

Utleie av lokaler til kurs og møtevirksomhet

Utleie av utstyr

Salg av tilleggstjenester

Innkjøp

Leie av inventar og utstyr

Uttak til ansatte i hotellvirksomhet

Konto
3060 Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Satser

Fri kost - uttak av mat til ansatte

Merverdiavgift

Det skal beregnes uttaks-mva når varer og tjenester til bruk i virksomheten brukes til kost- og naturalavlønning til ansatte, ledelse, eier etc., se mval. § 3-23 første ledd bokstav a. Det foreligger egne bestemmelser om beregningsgrunnlaget for mva for uttak av mat og drikke innenfor hotellvirksomheten, se fmva. § 4-9-2 og 4-9-3.

Uttak av mineralvann, øl og vin

Ved uttak av slik varer til ansatte eller eiere i hotellbransjen skal et påslag på 100% legges på innkjøpsprisen før det beregnes utgående mva, se mval. § 4-9 (2) og fmva. § 4-9-2. Dette gjelder uttak i forbindelse med arbeidstiden. Ved uttak utenfor arbeidstiden anses uttaket som servering og skal avgiftsberegnes med alminnelig omsetningsverdi lagt til grunn, se mval. § 4-9 (1).

Uttak av mat

Ved uttak av mat i arbeidstiden kan verdien av uttaket settes til Skattedirektoratets satser for fri kost når disse legges til grunn ved beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Når arbeidstaker får kost på arbeidsstedet og trekkes i lønn kan Riksavtalens satser legges til grunn, se mval. § 4-9 og fmva. § 4-9-3. Satsene anses som bruttopriser, merverdiavgift medregnet.

Når uttaket ikke skjer i arbeidstiden, anses uttaket som servering og skal avgiftsberegnes med bakgrunn i alminnelig omsetningsverdi, se mval. § 4-9.

Satsen ved uttaks-mva ved uttak av mat skal skje enten ved alminnelig eller redusert sats, men må vurderes opp mot bestemmelsen i mval. §§ 5-1 og 5-2. Det er to betingelser som legges til grunn for å vurderer hvilken sats som skal legges til grunn:

  • hva som tas ut
  • hvor maten fortæres

Redusert sats legges til grunn f.eks. når de ansatte selv henter mat fra kjøkkenet som tas med hjem. Dette vil være uttak av næringsmidler, se mval. § 5-2.

Alminnelig sats legges til grunn f.eks. når de ansatte får servert maten som om de skulle vært eksterne gjester og benytter fasilitetene på lik linje som disse, se mval. § 5-1. Dette gjelder blant annet for mat til mannskapsmessene som nevnt i Skatt Nords brev av 01.04.2009.

Lønn

Se eget tema for lønnsbehandling av fri kost.

Bokføring

Det brukes forskjellige kontoer og mva-koder ut i fra hvilke typer varer eller tjenester uttaket gjelder.
Her er en oversikt over forslag til konto og mva-kode for de ulike uttakstypene:

Type vare/tjenesteKontoMva-kode
Varer, høy satskonto 3060 Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats3
Tjenester, høy satskonto 3070 Uttak av tjenester, avgiftspliktig, høy sats3
Varer, middel satskonto 3063 Uttak av varer, avgiftspliktig, middels sats31

Stikkord: drikkevarer, moms middels sats, personalmat, renholdstjenester, røyk, salg av tellerskritt til hotellets ansatte, salg tellerskritt, tobakk, vask og puss, brus, mva, merverdiavgift, omsetning, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, sigaretter, kommandittselskap

Salg av kioskvarer

Salg av mat og drikke fra hotellrom