Hvitvasking

Ny hvitvaskingslov i 2018

Hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet og andre veiledninger

Kontantforbudet

Fra og med 1. juli 2017 ble det forbudt for forhandlere av gjenstander å motta kr 40 000 eller mer i kontanter, jf hvitvaskingsloven § 5. Fra samme tidspunkt er forhandlere av gjenstander ikke lenger underlagt hvitvaskingslovens krav til kontroll, dokumentasjon, opplæring og rutiner ved kontantomsetning. Med "forhandler" menes alle næringsdrivende, også innbefattet auksjonsholdere og andre profesjonelle mellommenn. Kontantforbudet gjelder alle næringsbransjer som selger varer. Beløpsgrensen gjelder ikke mellom forbrukere og innebærer ingen andre begrensninger i bruken av kontanter som betalingsmiddel.

Ved å fjerne muligheten for kontant betaling for gjenstander over 40 000 kroner, gjør regjeringen det vanskeligere for kriminelle å misbruke forhandlere av gjenstander til å hvitvaske kontanter eller støtte terrorformål. Avledet gevinst er at det vil motvirke svart økonomi og skattesvik.

Ifølge Skatteetaten gjelder forbudet uavhengig om betalingen skjer i én eller flere operasjoner. Etterlevelsen av beløpsgrensen kontrolleres av Skatteetaten, og særskilte bestemmelser i skatteforvaltningsloven er derfor gitt anvendelse for å kontrollere beløpsgrensen, se hvitvaskingsloven § 5 annet ledd. Skatteetatens oppgave består i å kontrollere at forhandlere av gjenstander ikke mottar kr 40 000 eller mer i kontanter. Kjernen i forbudet er tilfeller der vare og kontanter utveksles samtidig. Det sentrale ved vurderingen er hva som er én transaksjon. For eksempel vil avbetaling for én vare rammes av forbudet, slik at den samlede betalingen for varen ikke kan bestå av kr 40 000 eller mer i kontanter.

Skattedirektoratet har vurdert hvilke typer transaksjoner som omfattes av kontantforbudet. Vurderingen er ikke uttømmende.

  • Beløpsgrensen for kontantvederlag gjelder kjøp av gjenstander. Med "gjenstander" menes alle fysiske ting, men også omfatter gavekort, forhåndsbetalte bankkort/ prepaid betalingskort, telefonkort mv.
  • Kontantforbudet gjelder også transaksjoner hvor flere gjenstander kjøpes samtidig, selv om verdien av en enkeltgjenstand er under kr 40 000. Det er ikke et krav om sammenheng mellom varene som kjøpes; er verdien av gjenstandene samlet over beløpsgrensen, omfattes transaksjonen av kontantforbudet. Beløpsgrensen på kr 40 000 og kontantforbudet gjelder tilsvarende uavhengig av om det kjøpes varer på vegne av en eller flere personer i samme transaksjon.
  • Kontantforbudet og beløpsgrensen kan ikke omgås ved at oppgjøret skjer i flere delbetalinger. Det er ikke tillatt å splitte transaksjonsbetalingen for å omgå kontantforbudet, avtale kontant avbetalingsordning eller tilsvarende avdragsordninger med kontanter, om kjøpesummen er over kr 40 000. Kontantforbudet vil tilsvarende gjelde om det inngås en bindene avtale om kjøp av flere gjenstander, men avtales at levering skal skje i flere omganger over tid. Flere enkeltstående kjøp fra samme forhandler rammes ikke.
  • Tjenesteytelser er ikke omfattet. For de tilfeller en vare selges samtidig eller sammen med en tilhørende tjeneste som f.eks. levering og montering, må det skilles mellom verdien av gjenstandene og tjenesteytelsen. Kontantbetalingen for varene kan ikke overstige kr 40 000.
Stikkord: kvit

Kundetiltak

Indikatorliste for mistenkelige transaksjoner

Andre aktuelle verktøy og artikler