Lovkrav

Hva er immaterielle eiendeler?

Kriterier for balanseføring

Utgifter til egen tilvirkning - regnskapslovens generelle vurderingsregler

Kjøpte immaterielle eiendeler

Forskning og utvikling

Utsatt skattefordel

Goodwill

Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. rettigheter

Virtuell valuta

Avskrivning immaterielle eiendeler

Avskrivning av immaterielle eiendeler omtales i NRS 19.2.4 som sier at immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Avskrivningsmetode skal i rimelig grad gjenspeile forventet profil på fremtidige økonomiske fordeler.

Se nærmere om avskrivning generelt i «Avskrivninger - regnskapsmessig».

Stikkord: avskriving, immatrielle, imaterielle

Nedskrivning immaterielle eiendeler

Små foretak

Noteopplysninger