Lovkrav

Hva er immaterielle eiendeler?

Immaterielle eiendeler er ikke-pengeposter uten fysisk substans som foretaket benytter i tilvirkning eller salg av varer og tjenester, ved utleie til andre foretak, eller for administrative formål, og som:

  1. er identifiserbare
  2. kontrolleres av foretaket slik at de representerer fremtidige økonomiske fordeler som forventes å tilføres foretaket

Med identifiserbar menes at det må kunne skilles fra goodwill. Immaterielle verdier (som er et videre begrep enn immaterielle eiendeler) som ikke er identifiserbare, vil ved oppkjøp av virksomhet inngå i goodwill.

Stikkord: immatrielle, imaterielle

Kriterier for balanseføring

Utgifter til egen tilvirkning - regnskapslovens generelle vurderingsregler

Kjøpte immaterielle eiendeler

Forskning og utvikling

Utsatt skattefordel

Goodwill

Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. rettigheter

Avskrivning immaterielle eiendeler

Nedskrivning immaterielle eiendeler

Små foretak

Noteopplysninger