Lovkrav

Hva er immaterielle eiendeler?

Kriterier for balanseføring

Utgifter til egen tilvirkning - regnskapslovens generelle vurderingsregler

Kjøpte immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler som kjøpes enkeltvis skal balanseføres til anskaffelseskost.

Kjøp av virksomhet

Tilordning ved virksomhetskjøp følger av NRS 17.6.1.5.

Immaterielle eiendeler knyttet til den overtatte virksomhet skal balanseføres til anskaffelseskost dersom de tilfredsstiller kravene til balanseføring. I forbindelse med kjøp av virksomhet vil anskaffelseskost være eiendelens virkelige verdi på kjøpstidspunktet.

Det må vurderes hvorvidt anskaffelseskost for en immateriell eiendel kan fastsettes med tilstrekkelig pålitelighet til at eiendelen kan balanseføres separat. Dersom det eksisterer et aktivt marked for eiendelen vil markedsinformasjon normalt kunne benyttes til fastsettelse av anskaffelseskost.

Dersom det ikke eksisterer et marked for eiendelen må anskaffelseskost estimeres basert på bakgrunn av øvrig informasjon om hva foretaket ville ha betalt for eiendelen dersom den hadde vært kjøpt separat. En slik vurdering kan gjøres ved neddiskontering av forventede fremtidige netto kontantstrømmer fra eiendelen dersom disse lar seg skille ut fra kontantstrømmene fra andre eiendeler. Dersom fremtidige kontantstrømmer ikke kan identifiseres kan det for visse typer eiendeler eksistere andre anerkjente verdsettelsesmetoder. Slike metoder kan eksempelvis basere seg på multiplikatorer knyttet opp mot salg, markedsandeler, fortjenestemarginer eller lignende.

Når ett kjøp innebærer samlet anskaffelse av flere likeartede immaterielle eiendeler og separat verdsettelse ikke er mulig kan en samlet tilordning av anskaffelseskost benyttes.

Dersom en pålitelig måling av anskaffelseskost ikke kan oppnås skal eiendelen ikke balanseføres som separat immateriell eiendel.

Se mer om tilordning av anskaffelseskost i Konserndannelse.

Stikkord: erverv, immatrielle, imaterielle

Forskning og utvikling

Utsatt skattefordel

Goodwill

Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. rettigheter

Avskrivning immaterielle eiendeler

Nedskrivning immaterielle eiendeler

Små foretak

Noteopplysninger