Lovkrav

Hva er immaterielle eiendeler?

Kriterier for balanseføring

Utgifter til egen tilvirkning - regnskapslovens generelle vurderingsregler

Kjøpte immaterielle eiendeler

Forskning og utvikling

Utsatt skattefordel

Goodwill

Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. rettigheter

Virtuell valuta

Avskrivning immaterielle eiendeler

Nedskrivning immaterielle eiendeler

Nedskrivning og reversering av nedskrivning på immaterielle eiendeler skal skje i samsvar med «NRS (F) Nedskrivning av anleggsmidler». Se også omtale i «Nedskrivning av anleggsmidler (GRS)».

Stikkord: nedskriving, immatrielle, imaterielle

Små foretak

Noteopplysninger