Lovkrav

Hva er immaterielle eiendeler?

Kriterier for balanseføring

Utgifter til egen tilvirkning - regnskapslovens generelle vurderingsregler

Kjøpte immaterielle eiendeler

Forskning og utvikling

Utsatt skattefordel

Goodwill

Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. rettigheter

Avskrivning immaterielle eiendeler

Nedskrivning immaterielle eiendeler

Små foretak

For å kunne balanseføre en immateriell eiendel, må den være identifiserbar og oppfylle visse vilkår.

Kjøpt FoU og kjøpte rettigheter balanseføres til anskaffelseskost, eventuelle verdifall tas hensyn til ved nedskrivning.

Egenutviklede verdier må oppfylle følgende for å kunne balanseføres:

  1. Resultatet av utviklingsarbeidet må kunne defineres som en særskilt immateriell eiendel. Egenutviklede generelle verdier (goodwill) kan ikke balanseføres.
  2. Det må være en tilstrekkelig grad av sannsynlighet for fremtidig økonomisk fordel. Det er vanligvis knyttet større usikkerhet til immaterielle eiendeler, sammenlignet med andre eiendeler. Innsatsen må heller ikke ha karakter av vedlikehold, hvor hovedhensikten er å opprettholde eksisterende nivå.
  3. Utgiftene må kunne skilles ut på en pålitelig måte.

Selskapet kan velge å kostnadsføre utgiftene til forskning og utvikling selv om kravene til balanseføring er oppfylt, ref. rl. § 5-6.

Små foretak kan også velge å kostnadsføre egne utgifter til utvikling av rettigheter, på samme måte som egne utgifter til FoU kan kostnadsføres.

Hvis kravene til balanseføring av egne utgifter er oppfylt og balanseføring velges, kan små foretak også for FoU og rettigheter velge å balanseføre kun variable kostnader. Faste kostnader blir da resultatført.

Utgifter som er kostnadsført i ett regnskapsår kan ikke tilbakeføres og balanseføres i senere regnskapsår.

Stikkord: selskap, bedrift, immatrielle, imaterielle

Noteopplysninger