Lovkrav

Hva er immaterielle eiendeler?

Kriterier for balanseføring

Utgifter til egen tilvirkning - regnskapslovens generelle vurderingsregler

For å kunne balanseføre utgifter til egen tilvirkning må resultatene av tilvirkningsarbeidet tilfredsstille visse kriterier og anskaffelseskosten må være målbar. Se nærmere i NRS 19.2.2.3.

I mange tilfeller vil utgifter knyttet til aktiviteter som bidrar til å øke foretakets samlede immaterielle verdier ikke resultere i identifiserbare immaterielle eiendeler. De verdier som skapes gjennom slike aktiviteter omtales ofte som internt generert goodwill. Utgifter som ikke forventes å resultere i en immateriell eiendel skal kostnadsføres løpende.

Det som skiller investering i egen tilvirkning av immaterielle eiendeler fra øvrige anskaffelser er i hovedsak graden av usikkerhet. Usikkerheten vil variere mye mellom ulike typer av aktiviteter, mellom ulike prosjekter, og mellom ulike stadier i ett og samme prosjekt. Aktiviteter knyttet til forskning og utvikling vil normalt, siden de innebærer leting etter, eller bruk av, ny viten, eller ny anvendelse av eksisterende viten, ha en høyere usikkerhet enn øvrige anskaffelser.

Utviklingsprosjekter vil gjennomgå ulike faser fra oppstart til avslutning. Før oppstart av et prosjekt eller en aktivitet vil foretakene ta stilling til sentrale spørsmål som markedspotensialet, teknisk gjennomførbarhet, tidsramme, risikoforhold o.l. Usikkerheten knyttet til disse vurderingene vil variere sterkt fra prosjekt til prosjekt. Prosjekter rettet mot å oppnå ny kunnskap eller viten (forskning) eller knyttet til utnyttelse av uprøvd eller usikker teknologi vil ha en vesentlig større usikkerhet enn prosjekter knyttet til videreutvikling av kjent teknologi. Etter oppstart av et prosjekt vil foretakene ofte anvende et oppfølgingssystem eller prosjektstyringsverktøy for å måle sentrale forhold knyttet til prosjektet opp mot målsetningene. Slik oppfølging kan omfatte fremdrift i forhold til tidsplan, utfall av kritiske tester, endringer i mulige anvendelsesområder mv. Etter hvert som prosjektet skrider frem vil usikkerheten i forhold til å nå de ønskede resultater reduseres.

Utgifter knyttet til egen tilvirkning kan balanseføres kun hvis det er sannsynlig at utviklingsaktiviteten resulterer i en immateriell eiendel.

Vedlikehold

Utgifter som representerer vedlikehold av eksisterende eiendeler eller verdier skal kostnadsføres i den perioden de påløper ifølge NRS 19.2.2.3.

Enkelte typer egen tilvirkning kan ha preg av å være vedlikehold, dvs. aktiviteter som foretaket er nødt til å engasjere seg i for å opprettholde en eksisterende ytelse og konkurransekraft. Dette vil ofte være tilfelle for prosess- og produktforbedring, og organisasjons- og markedsutvikling.

Endringshastigheten i samfunnet er rask og skillet mellom vesentlige nyvinninger og løpende videreutvikling for å opprettholde konkurransedyktighet kan være vanskelig. Fremtidige inntekter for slike investeringer kan videre være vanskelig å kvantifisere på grunn av usikkerhet knyttet til konkurrenters og andre markedsaktørers tilpasninger.

Målbarhet

Balanseføring av utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler forutsetter at foretaket på en pålitelig måte kan skille ut relevante utgifter. Både avgrensning av formålet med aktivitetene og systemer for måling av utgifter kan gjøre pålitelig måling vanskelig for enkelte aktiviteter.

Aktiviteter som utøves av foretaket vil ofte være rettet mot flere formål på samme tid eller utøves av deler av organisasjonen som ivaretar en rekke oppgaver samtidig. Dette kan bidra til at det ikke er mulig å skille den andel av de samlede utgiftene som er knyttet til tilvirkning av den aktuelle immaterielle eiendel fra utgifter knyttet til vedlikehold, øvrige immaterielle verdier eller daglig drift.

Vurdering av enkelte aktiviteter i forhold til kravene til balanseføring

Den regnskapsmessige behandlingen av utgifter til egen tilvirkning må baseres på en konkret vurdering av de foreliggende omstendigheter. Enkelte aktiviteter vil som hovedregel ikke tilfredsstille kravene til balanseføring av utgifter. Eksempler på slike aktiviteter er:

  1. Forskning: Forskningsaktiviteter vil normalt være på et så tidlig stadium og ha så høy usikkerhet knyttet til resultater at foretaket ikke vil kunne identifisere en immateriell eiendel som innebærer en sannsynlig økonomiske fordel for foretaket
  2. Løpende eller periodisk innsats for å tilpasse eller forbedre et produkts kvaliteter: Slike aktiviteter vil normalt representere vedlikehold
  3. Aktiviteter knyttet til å skape eller videreutvikle varemerker vil ofte ha preg av å være, eller vanskelig å skille fra, vedlikehold og løpende markedsføring. Videre kan det være vanskelig å foreta en pålitelig måling av anskaffelseskost
  4. Opplæring av ansatte, og utvikling og implementering av endrede arbeidsprosesser eller endret organisasjon: Det vil normalt være vanskelig å identifisere immaterielle eiendeler som resultat av slike aktiviteter og gjøre en relevant avgrensning mot vedlikehold.
  5. Oppstart av ny virksomhet: Utgifter til oppstart av ny virksomhet kan omfatte stiftelsesutgifter for nye juridiske enheter og utgifter til forretningsplaner, rekruttering, profileringsmateriale mv. Etablering av ny virksomhet innebærer normalt ikke anskaffelse av en identifiserbar eiendel

Utgifter under punktene c) - e) som har direkte tilknytning til nye produkter, driftsmidler, produksjonsmetoder eller - prosesser, eksempelvis utgifter til produktlansering eller driftsforberedelse representerer et særskilt problem. Disse utgiftene vil ofte være en nødvendig forutsetning for å realisere de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til materielle og immaterielle eiendeler. Utgiftene utgjør likevel ikke en del av anskaffelseskost for den eiendelen de knytter seg til og resulterer heller ikke i seg selv i en identifiserbar immateriell eiendel. Slike utgifter vil derfor normalt ikke tilfredsstille kravene til balanseføring.

Egen tilvirkning av immaterielle eiendeler

Balanseføring av utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler innebærer balanseføring av utgifter til en fremtidig immateriell eiendel. Balanseføring forutsetter at foretaket kan identifisere den immaterielle eiendel som søkes utviklet og demonstrere at det er sannsynlig at utviklingsarbeidet vil være vellykket og at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til den immaterielle eiendelen vil tilflyte foretaket.

Balanseføring av utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler forutsetter at anskaffelseskost for de immaterielle eiendelene kan måles pålitelig. Dette innebærer at aktivitetene knyttet til tilvirkning av en immateriell eiendel kan skilles fra øvrige aktiviteter og at foretaket har et system som gjør det mulig å skille utgifter knyttet til tilvirkning av den immaterielle eiendelen fra øvrige utgifter.

Anskaffelseskost omfatter alle utgifter som direkte eller indirekte kan henføres til utviklingen av den immaterielle eiendelen. Slike utgifter omfatter:

  1. Lønn og andre personalkostnader til ansatte direkte engasjert i utviklingsarbeidet.
  2. Materialer og tjenester som er forbrukt under utviklingsarbeidet.
  3. Avskrivning av anleggsmidler som er direkte brukt i utviklingsarbeidet.
  4. Den forholdsmessige andel av indirekte kostnader som kan relateres til utviklingsarbeidet. Disse kostnadene avgrenses og fordeles tilsvarende som i standard for varelager og langsiktige tilvirkningskontrakter.

Låneutgifter inngår i anskaffelseskost.

Etter regnskapsloven § 5-4 tredje ledd er det likevel adgang til å kostnadsføre låneutgifter.

Eiendeler, eksempelvis varer, maskiner og bygninger, som benyttes i forsknings- og utviklingsaktiviteter vil som regel ha alternativ anvendelse. Anskaffelseskost for slike eiendeler medtas i måling av utgifter til egen forskning og utvikling etter hvert som de forbrukes.

Fysiske og immaterielle eiendeler som er anskaffet til bruk i et spesifikt forsknings- eller utviklingsprosjekt og som ikke har alternativ anvendelse i andre fremtidige forsknings- og utviklingsaktiviteter eller utenfor forskning og utvikling medtas i måling av utgifter til egen forskning og utvikling ved anskaffelse.

Stikkord: regnskaploven, immatrielle, imaterielle

Kjøpte immaterielle eiendeler

Forskning og utvikling

Utsatt skattefordel

Goodwill

Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. rettigheter

Avskrivning immaterielle eiendeler

Nedskrivning immaterielle eiendeler

Små foretak

Noteopplysninger