Innleie av arbeidskraft

Innleie arbeidskraft - fjernleverbar

Anskaffelser til innleide arbeidstakere

Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet

Merverdiavgift

I SKD 300915 bes skattekontorene i sin praktisering av mval. § 8-3 (1) bokstav d, om at bestemmelsen også skal omfatte anskaffelser knyttet til innleide arbeidstakere. Dersom en anskaffelse ellers faller inn under bestemmelsen, er det derfor uten betydning om mottakerne er ansatte eller innleide arbeidstakere. På bakgrunn av denne uttalelsen er det ikke fradragsrett for inngående mva på anskaffelser til kost og naturalavlønning til innleide arbeidstakere.

Bokføring

Dersom det ikke er ønskelig å føre disse kostnadene på en personalutgiftskonto, kan alternativ konto 7798 Annen kostnad, fradragsberettiget brukes.

Stikkord: arbeidstakere, innleide, innleie, mat, ansatt, arbeidstager, leasing