Innleie av arbeidskraft

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig
Debet

Merverdiavgift

Dersom en bedrift (oppdragsgiver) velger innleie av arbeidskraft (arbeidstaker) istedenfor å ansette en person, vil utleier (ofte et vikarbyrå) fakturere et honorar til oppdragsgiver for det arbeidet som arbeidstaker utfører. Dette honoraret er avgiftspliktig og oppdragsgiver kan fradragsføre inngående mva dersom tjenesten er til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1. Det skal foreligge en oppdragsavtale hvor ansvarsforholdet for bl.a. beregning og innbetaling av arbeidsgiveravgift og skatt for arbeidstaker er fastsatt.

Dersom oppdragsgiver ønsker å utbetale en bonus til den innleide arbeidskraften, vil bonusen måtte faktureres fra utleier med mva til oppdragsgiver, som har leiet inn arbeidskraften. Dersom oppdragsgiver ønsker å betale den innleide arbeidstaker direkte, må bonusen innrapporteres og behandles som lønn.

Unntak

Dersom det dreier seg om innleie av arbeidskraft som utfører tjenester som er unntatt fra loven, se mval. §§ 3-2 (3), 3-3 (2), 3-4 (3) og 3-5 (3), vil det ikke være merverdiavgift på slike tjenester, og det vil da ikke være aktuelt med fradrag for inngående mva.

Bokføring

Lønnskostnad inkluderer alle ytelser i ansettelsesforhold. Kostnader til innleie av arbeidskraft klassifiseres derfor som varekostnad dersom arbeidskraften benyttes i vareproduksjon ol. eller som en driftskostnad ved innleie av f.eks. daglig leder.

Regnskap

Ved beregning av antall årsverk i forbindelse med noteopplysninger, skal innleid arbeidskraft ikke medregnes. Kostnader for innleie av daglig leder skal inn i noteopplysningen om ytelser/godtgjørelser til daglig leder.

Stikkord: arbeidsassistanse, arbeidslønn, arbeidsutleie, ekstrahjelp, innleid arbeidskraft, innleie bemanning, innleie personale, kontorhjelp, leie personell, personell, rekrutteringskostnader, utleid arbeidskraft, vikartjeneste, arbeidsvederlag, leasing, kommandittselskap, kostand, omkostning

Innleie arbeidskraft - fjernleverbar

Anskaffelser til innleide arbeidstakere