Regnskapsføring

Vurderingsregler

Fritaksmetoden

Nedskrivning av aksjer

Investering i aksjer og andeler skal nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.

Nedskrivingen skal reverseres dersom grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.

Se mer om dette i Investeringer i aksjer og andeler samt generelt om nedskrivning av anleggsmidler i «Nedskrivning av anleggsmidler (GRS)».

Stikkord: nedskriving, kommandittselskap, anleggsmiddler, anleggsaktiva

Noteopplysninger