Regnskapsføring

Vurderingsregler

Fritaksmetoden

Nedskrivning av aksjer

Noteopplysninger

Notekrav er angitt nærmere i rskl § 7-18, samt i notesjekklisten (GRS).

Små foretak

I utgangspunktet trenger ikke små foretak å gi tilleggsinformasjon i note vedrørende aksjer og andeler i selskap som ikke faller inn under reglene om datterselskap, tilknyttet selskap eller felleskontrollert virksomhet. Det kan dog følge av faneparagrafen i rskl. § 7-1 at også små foretak må gi opplysninger om aksjer og andeler dersom det er nødvendig for å bedømme selskapets resultat og stilling.

Stikkord: noteoppstillinger, noteinformasjon, kommandittselskap, anleggsmiddler, anleggsaktiva