Hva omfattes?

Regnskapsføring

Vurderingsregler

Investering i morselskap skal vurderes etter kostmetoden, jf rskl § 5-3. Investering i søsterselskap skal normalt vurderes etter kostmetoden, med mindre eierandelen gir betydelig innflytelse. I så fall kan egenkapitalmetoden anvendes. I konsernregnskapet må eierandelen da ses sammen med morselskapets øvrige eierandeler som til sammen gir bestemmende innflytelse.

Vanligvis vil investeringer i foretak i samme konsern anses som langsiktige investeringer og dermed klassifiseres som anleggsmidler.

Transaksjonskostnader, for eksempel honorar, provisjoner, gebyrer og kurtasje, i forbindelse med kjøp av aksjene må vurderes nærmere for om de skal balanseføres sammen med aksjene.

Nedskrivning

Se nærmere i «Nedskrivning av finansielle anleggsmidler».

Stikkord: selskap, bedrift

Merverdiavgift

Noteopplysninger