Hva er et datterselskap?

Regnskapsføring

Konto
1300 Aksjer i datterselskap
Debet
1306 Aksjer/andeler i datterselskap, utenlandske, innenfor fritaksmetoden
Debet

Investering i datterselskap som konsolideres skal ifølge rskl § 5-17 regnskapsføres etter egenkapitalmetoden eller generelle vurderingsregler i selskapsregnskapet. I praksis benytter de fleste foretak kostmetoden i selskapsregnskapet.

Se «Inntekt på investering i datterselskap» for resultatføring av inntekter fra datterselskap, og «Omregning datterselskap i utenlandsk valuta» der datterselskapet er utenlandsk.

Transaksjonskostnader, for eksempel honorar, provisjoner, gebyrer og kurtasje, i forbindelse med kjøp av aksjene må vurderes nærmere for om de skal balanseføres sammen med aksjene.

Nedskrivning

Se nærmere i «Nedskrivning av finansielle anleggsmidler».

Stikkord: datterforetak

Merverdiavgift

Noteopplysninger