Definisjon på tilknyttet selskap

Som tilknyttet selskap regnes ifølge rskl § 1-4 foretak hvor den regnskapspliktige har betydelig innflytelse, men som ikke er datterselskap (et konsernforhold) eller felles kontrollert virksomhet, jf. rskl § 5-17 første ledd.

Betydelig innflytelse skal normalt anses å foreligge når den regnskapspliktige eier så mange aksjer eller andeler at de representerer minst 20 % av stemmene i foretaket. Tilsvarende gjelder dersom to eller flere konsernselskap har en slik innflytelse over et annet selskap. Har investor mindre enn 20 % av stemmeberettiget kapital, kan betydelig innflytelse likevel foreligge. Dette må vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle.

Se nærmere om vurderingen av om betydelig innflytelse foreligger i «NRS (F) Investering i tilknyttet selskap og deltakelse i felles kontrollert virksomhet -> 3.1». Forhold som gjør at en eierandel på 20 % eller mer av den stemmeberettigede kapital alene ikke er tilstrekkelig for å tilfredsstille kravene til et tilknyttet selskap kan ifølge standarden være:

  • det er tvil om transport av aksjene/andelene vil bli godkjent
  • investor prøver, men får ikke styrerepresentasjon i det tilknyttede selskap
  • en annen dominerende eier eller eiergruppering styrer det tilknyttede selskapet på en slik måte at investor er uten innflytelse i selskapets styrende organer
  • det foreligger varige restriksjoner som forhindrer at innflytelsen kan utøves.

Et foretaks bestemmende innflytelse over et annet selskap vil ikke nødvendigvis utelukke at andre har betydelig innflytelse over det samme selskapet. I slike tilfeller må det vurderes nøye om investor har en betydelig innflytelse, for eksempel ut fra avtaler, styresammensetning e.l. forhold.

Stikkord: nye, foretak

Regnskapsføring

Merverdiavgift

Noteopplysninger