Kjøp fast eiendom

MVA
0 Ingen mva-behandling (ikke fradrag)
Konto
1140 Jordbrukseiendommer
Debet
1145 Skogbrukseiendommer
Debet

Merverdiavgift

Kjøp av fast eiendom er unntatt fra loven, se mval. § 3-11. Se nærmere omtale av gebyrer og avgifter i tilknytning til kjøpet.

Regnskap

Se nærmere om kjøp av fast eiendom, derav om fast teknisk installasjon, samt omtale i konto 1140. Rskl § 5-4 angir at anskaffelseskost ved kjøp er kjøpspris med tillegg av kjøpsutgifter. Se også eget tema om anskaffelseskost.

Stikkord: driftsbygning, gårder, jordbruk, jordbrukseiendom, landbrukseiendom, skogbruk, skogbrukseiendom, landbruk, jordbruk, kommandittselskap, erverv