Oppføring og påkostning - fast eiendom

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1140 Jordbrukseiendommer
Debet
1145 Skogbrukseiendommer
Debet

Merverdiavgift

Det foreligger rett til fradrag i mva ved vedlikehold, påkostning eller oppføring av driftsbygninger på landbrukseiendom til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Unntak

Det foreligger noen unntak til hovedregelen (listen er ikke uttømmende):

  • Det foreligger ikke rett til fradrag for mva på materialer og arbeid som gjelder våningshus på gårdsbruk, se mval. § 8-3 (1) g. Årsaken er at våningshus på landbruks- eller skogeiendom har samme avgiftsmessig stilling som ethvert bygg bestemt til boligformål. Dog foreligger det rett til fradrag for kostnader til oppføring og vedlikehold av seter- og skogshusvære i jord- og skogbruk, dersom disse er avskrivbare driftsmidler etter skatteloven, se fmva. § 8-3-1.
Stikkord: driftsbygning, grunnboring, grunnundersøkelser, gårder, jordbrukseiendom, landbrukseiendom, oppføring av bygninger, silo, skogbrukseiendom, landbruk, jordbruk, kommandittselskap