Uttak av produkter

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3160 Uttak av varer, avgiftsfritt
Kredit

Skatt

Produkter/varer som tas ut fra næringen til husholdning og føderåd skal behandles som skattepliktig inntekt, og verdsettes til omsetningsverdi, dvs. den verdien produktet/varen ville fått ved salg, jf. takseringsreglene § 3-2-2.

Takseringsreglene har normsatser for verdsetting av uttatte varer som kan benyttes som grunnlag for skatteberegning og bokføring. Se takseringsreglene § 3-2 Inntektssatser.

Merverdiavgift

Avgiftsfritt uttak

Virksomhet innen jord- og skogbruk skal ikke beregne utgående merverdiavgift når egenproduserte varer (uforedlede produkter) tas ut til privat bruk eller til formål innenfor rammen av næringen, se mval. § 6-20 (1). Eksempler på uttak som faller inn under bestemmelsen og dermed er fritatt for merverdiavgift:

 • Uttak av varer til:
  • eieren og hans husstad,
  • naturalavlønning av faste ansatte innenfor primærnæringene (forutsatt at uttak ikke medfører avkortning i lønn),
  • oppfyllelse av føderådskontrak/kårkontrakt og
  • oppfyllelse av forpaktningskontrakt såfremt dette er avtalt på forhånd og ikke medfører avkortning i forpaktningsavgift.
 • Uttak av foredlet virke til privat bruk eller til formål innenfor rammene av jordbruk eller skogbruk, som er utført på egen gårdssag, når sagen brukes minst 80% til foredling for egen forbruk, eller allmenningssag hvor foredlingen skjer innen rammen av allmenningsretten, se fmva. § 6-20-2
 • Uttak av egenprodusert fôr til hobbyhester og travhester til bruk i hobbytravsport

Se mer i MVA-håndboken. Hjemmelen for hvilke næringer som omfattes av fritaket er beskrevet i fmva. § 6-20-1 og skatteforvaltningsforskriften § 8-3-7 (1).

Avgiftspliktig uttak

Eksempler på uttak av varer som er avgiftspliktig etter mval. § 3-1:

 • Varer som tas ut som vederlag for utført arbeid anses som betalingsmiddel for mottatt tjeneste (varesalg).
  Eksempler kan være levering av varer som godtgjørelse til:
  • naboer og andre for hjelp i slåttonn,
  • tilfeldig leid arbeidskraft
  • gaver ut over normalt forbruk i en privat husholdning
 • Uttak av varer til ansatte som jobber i annen type virksomhet enn primærnæringene, dersom eieren også driver slik virksomhet
 • Uttak av varer til bruk i næring utenfor merverdiavgiftsområdet
 • Selvstendig virksomhet med utleie av fiskerett kommer ikke inn under mval. § 6-20. Det foreligger derfor ikke rett til avgiftsfrie uttak ved privat utnyttelse av slik fiskerett, se MVA-håndboken under stikkord "Utleie av fiskerett ".
 • I tilfeller hvor allmenningssagen ikke benyttes minst 80% til foredling av virke for de allmenningsberettigedes eget forbruk innenfor rammen av allmenningsretten, skal den avgiftspliktige verdi av virket settes til 50 % av de leverte materialers omsetningsverdi uten fradrag for allmenningsrabatter, se fmva. § 6-20-2 (1) b
 • Når en allmenning leverer varer som er mer foredlet enn skurlast og høvellast f.eks. takstoler og transportkasser for poteter legges hele verdien til grunn i avgiftsberegningen.

Lønn

Dersom varer tas ut fra primærnæringen og brukes til avlønning av ansatte, anses dette som lønn på lik linje med kontantytelser, og verdien av varene er skatte-, avgifts- og innrapporteringspliktig.

Bokføring

Krav til spesifikasjon av uttak

Se SKD 270206 om lemping av kravene til å spesifisere og dokumentere uttak av jordbruksprodukter fortløpende i de tilfeller der takseringsreglene angir standardsatser for uttaket.

Regnskap

Uttak av fôr til hobbyhest

KontoKontonavnMva kodeD/KKommentar
3166Uttak til privat hest (hobbybruk)5KreditInntektsføring av fôr til hobbyhest
2064Uttak av varer og tjenester til privatDebetPrivat uttak

Uttak av okse til privat bruk i husholdningen

Retur fra slakteriet kan bokføres slik:

KontoKontonavnMva kodeD/KKommentar
3162Uttak av slakt til privat bruk5KreditInntektsføring av f.eks. okseslakt
2064Uttak av varer og tjenester til privatDebetPrivat uttak
2069Private utgifter, diverse andreDebetSlaktekostnaden
2400LeverandørkontoKreditFaktura fra slakteriet

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Stikkord: korn, landbruksprodukter, jordbruk, landbruk