Innledning

Skatt

Grunnlaget

Ifølge sktl § 8-1 5 ledd gis produsentene ved fastsettelsen av årets positive, alminnelige inntekt fra jord- og hagebruk, herunder biinntekt fra slik virksomhet, et årlig jordbruksfradrag per driftsenhet per år. Se hvilke inntekter som inngår i beregningsgrunnlaget i Skatte-ABC. Personer som deler inntekt fra samme næringsoppgave mellom seg, skal dele fradraget forholdsmessig. Sykepenger som deles ut i forbindelse med næring som gir rett til jordbruksfradrag, likestilles med næringsinntekt. Biinntekt fra annen virksomhet kan tas med i grunnlaget for jordbruksfradrag når omsetningen ikke overstiger kr 30 000, jf. FSFIN § 8-1-11 bokstav b. Dette gjelder også fra virksomheter som ikke har tilknytning til skattyters jord- og hagebruksvirksomhet.

Hva som anses som jordbruk og hagebruk

Som jordbruk og hagebruk regnes produksjon av mat eller for ved bruk av jord eller husdyr.

Også gartneridrift, dyrking av blomster, tiltrekking av planter og alpakkahold gir grunnlag for jordbruksfradrag. Det samme gjelder oppstalling av hest eller oppdrett av hest frem til 2 års alder, så fremt dette skjer ved bruk av gårdens produksjonsmidler og vesentlig ved egenprodusert for.

Ifølge veiledning til skattemeldingsskjemaet RF-1177 kan de som ønsker det ta en sjablongberegnet inntekt fra biomasse-/vedproduksjon i skogbruk eller annen næring inn i jordbruksinntekten for å øke grunnlaget for jordbruksfradrag. Beløpet som kan overføres, skal maksimalt utgjøre 55 prosent av virksomhetens brutto produksjonsinntekt. Inntekten i den næringen som biomasseinntekten overføres fra, må reduseres tilsvarende i næringsoppgaven.

Krav til utøvelse av virksomhet

For å ha rett til fradraget må aktiviteten være omfattende nok til å regnes som skattemessig næring i jord- og hagebruk. Dette fremgår av sktl § 8-1 5. ledd.

Krav til bosetting

Fradraget kan bare kreves av bruker som har bodd på og drevet jordbruksvirksomhet på driftsenheten over halvparten av inntektsåret. Se Skatte-ABC.

Minst en av de personer som får fradrag må være registrert som bosatt på en av de landbrukseiendommene som driftsenheten består av. Det er ikke krav om at personen deltar i produksjonen.

Forpaktning

Det er ikke krav om å eie gården, så forpaktere er også berettiget til jordbruksfradrag. Bortforpakter vil da ikke ha krav om jordbruksfradrag, med mindre det driver produksjon av ikke ubetydelig omfang i egen regi på en del av eiendommen. Slike tilfeller kan det være to driftsenheter på samme eiendom.

Fradragets størrelse - ektefeller og samdrift

Hver skattyter kan til sammen ikke gjøre krav på mer enn ett helt fradrag.

Ektefeller med bopel på samme driftsenhet kan ikke kreve fradrag for annen driftsenhet.

Jordbrukere som har hver sin driftsenhet, samarbeider ofte om felles driftsløsninger gjennom ulike typer samdrift. I slike tilfeller skal de enkelte jordbrukerne (deltakende driftsenhetene) beregne hvert sitt jordbruksfradrag med hver sin maksimumsgrense i sitt nettoresultat av jordbruksinntekten, inklusiv inntekt av samdriften.

Se nærmere om maksimumsfradrag i Skatte-ABC.

Personer som deler inntekten fra samme næringsoppgave mellom seg, skal dele fradraget forholdsmessig.Fradraget kan bare redusere inntekten ned til null. Dersom inntekten som jordbruksfradraget kan kreves i ikke er stor nok, går beløpet tapt.

Personinntekt

Personinntekt blir ikke påvirket av jordbruksfradraget.

Skattemelding skjema

Fradraget gis direkte i skattemeldingen (RF-1030) og skal ikke posteres i regnskapet. Grunnlag og fradrag skal likevel fremkomme i tilleggskjemaet RF-1177 Landbruk. Jordbruksfradraget går foran fremførbart undesrkudd ved drifts av våningshus.

Stikkord: landbruk

Regnskap