Beskrivelse

Hva innebærer justeringsplikt?

Hvilke anskaffelser omfattes av justeringsreglene?

Justeringsreglene omfatter kapitalvarer slik de er definert i merverdiavgiftsloven § 9-1 (2).

Hva menes med "kapitalvarer"?

  1. Maskiner, inventar og andre driftsmidler der inngående merverdiavgift av kostpris utgjør minst kr 50 000, likevel ikke kjøretøyer som er fritatt for merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 6-7 (3).
  2. Fast eiendom som har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging der inngående merverdiavgift på kostnadene ved dette utgjør minst kr 100 000.

I det følgende vil spørsmål rundt fast eiendom være gjenstand for fokus, slik at veiledningen avgrenses mot kapitalvarer som nevnt i pkt. 1 ovenfor.

Drift, reparasjon og vedlikehold omfattes ikke. Som hovedregel samsvarer avgrensnignen mellom "drift, reparasjon og vedlikehold" og "ny-, på- eller ombygging" med tilsvarende skattemessig vurdering.

Stikkord: justeringsregler, merverdiavgift, moms

Når trer justeringsplikt/-rett inn?

Ett eller flere byggetiltak?

Når skal justeringen skje?

Justering ved tomme lokaler

Hvordan dokumenterer man justeringer?

Overføring av justeringsforpliktelse

Regnskapsmessig behandling

Dokumenter og eksempler

Særskilt for kommuner og fylkeskommuner - GKRS