Beskrivelse

Hva innebærer justeringsplikt?

Hvilke anskaffelser omfattes av justeringsreglene?

Når trer justeringsplikt/-rett inn?

Ett eller flere byggetiltak?

Når skal justeringen skje?

Justering ved tomme lokaler

Hvordan dokumenterer man justeringer?

Overføring av justeringsforpliktelse

Regnskapsmessig behandling

Revisorforeningen har uttalt at ved regnskapsmessig justering av merverdiavgift på grunn av endret bruk av kapitalvare, så er det "den forventede bruk på anskaffelsestidspunktet som skal legges til grunn ved regnskapsføringen. En senere endring av bruken med påfølgende justering av inngående avgift vil ikke påvirke kapitalvarens anskaffelseskost." Videre sier de også at ved endring i leietakers avgiftsmessige status at "en årlig kostnadsføring/inntektsføring av justeringsbeløpet gi en tilfredsstillende sammenstilling av inntekter og kostnader."

Stikkord: merverdiavgift, moms

Dokumenter og eksempler

Særskilt for kommuner og fylkeskommuner - GKRS